Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Harbechy
Harbechy, nebo také Rorbach či Rohrbach, je zaniklá obec, východně od tzv. Harbešské plošiny, tj. západně od obce Jedovnice, ve Veselém žlebu. Osada byla v roce 1481 zmíněna jako pustá. Důvod zániku není znám. Mohl být způsoben přestavbou středověkého osídlení Drahanské vrchoviny v 15. století, případně také rozšíření Tunklovského rybníka.
Ervín Černý lokalizoval vesnici do mírné prolákliny s třemi hlubokými závrty nacházející se severovýchodně od dosud stojícího starého dvora, který je nazýván Dvůr na Harbechách, neboli zkráceně Harbechy. Polní trať je zde nazývána také Harbechy. Dne 1. srpna 1971 v tomto místě Černý nalezl střepy středověké keramiky a hroudy do červena vypálené mazanice. Nalezených zlomků bylo však velmi málo. V tomto místě se nenacházel žádný vodní zdroj a vodu by tak obyvatelé museli čerpat ze závrtů. Odtud Černý vyvozuje název – Rohrbach = rourový potok.


Jihovýchodní konec Harbešské plošiny s usedlostí

Josef Plch však dle terénních průzkumů se situováním vesnice přímo na vrcholu plošiny nesouhlasí. V úvaze podle něj připadaly dvě lokality – prostor polí kolem Převážky, u křižovatky silnic Rudice–Jedovnice–Lažánky, a Veselý žleb, který je situován pod Harbešskou plošinou směrem na Jedovnice.
V druhé polovině roku 1999 prováděl Josef Plch na západní straně Veselého žlebu prospekci plochy o délce přibližně 1 km a šířce 100–300 m. Prostor byl ohraničen polní cestou z Jedovnic do Vilémovic přes Veselý žleb na severu, na jihu pak státní silnicí z Jedovnic do Lažánek. V takto vymezeném prostoru bylo nalezeno okolo 1500 zlomků středověké i novověké hrnčiny, zejména v severní polovině se jednalo takřka o artefakty 16.–19. století. V jihozápadní polovině údolí se pak podařilo vymezit areál s vysokou koncentrací fragmentů vypálené mazanice a keramiky 13.–15. století. Na severu počínal tento areál s větším množstvím nálezů okolo prameniště lokálního bočního přítoku potoka Veselého žlebu. Poté probíhal po pravobřežní údolní terase až za její ohyb k jihozápadu. Tedy v celkové délce 400–500 metrů.
Nejstarší skupinu nálezů reprezentuje silně zastoupená pozdně hradištní tuhová keramika z první poloviny 13. století. Podobné množství nálezů je také z následujících období, tj. z druhé poloviny 13. století a z první poloviny 14. století. Poslední období má největší množství nálezů na severním konci sídlištní plochy, z čehož lze vyvozovat, že zde došlo k druhotnému rozšíření osady. Středověké nálezy pak uzavírají zlomky keramiky z první poloviny 15. století.
Dle nálezových parametrů (kvalita, množství, koncentrace atp.) lze vyvozovat, že právě v tomto místě se nacházelo středověké osídlení – konkrétně tedy vesnice Harbechy. Také interpretace názvu Rohrbach může být odvozeno od údolní nivy s rákosovými porosty (Rohr = rákoj, bach = potok), které se v lokalitě Veselého potoka vyskytují. Délka osídlené plochy odpovídá rozměrům některých dalších vesnic holštejnského dominia.


Jedovnice na I. vojenské (josefské) mapování z 1764–1768 a 1780–1783 (rektifikace)
Západně od Jedovnic se nachází Tunklovský rybník a za ním Harbešská plošina

V údolní části se pak patrně již od 14. století rozprostíral velký rybník, na počátku 15. století nazývaný jako "starý" (latinsky: antiqua piscina), později jako "velký pod městečkem" a konečně po svém přechodném držiteli "Tunklovský".
Z důvodu dlouhodobě probíhajícímu zemědělského užívání v okolí Harbešské plošiny, nelze s určitostí stanovit kolik mohla mít vesnice usedlostí.


Veselý žleb, ve kterém pramení bezejmenný potok na němž se nacházel Tunklovský rybník

Zdroje:
JURČÍ, Tomáš. Mapování historického osídlení Drahanské vrchoviny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, 2008. Diplomová práce. Str. 53–54.
DOLEŽAL, Jiří, PLCH, Josef. Polní trať "Pod Harbechem". Zaniklá středověká ves Rohrbach. Povrchový průzkum. Přehled výzkumů, 2000, č. 41. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno. s. 161-164.

 

Poslední aktualizace 16. března 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist