Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Náměstí Práce
Jedna z nejstarších ulic v Adamově. Ještě před pojmenováním se místu říkalo "U Fabriky", "U Továrny" či "Před Továrnou". Na náměstí se nachází od roku 1905 budova ředitelství strojíren (číslo popisné 87). Po asanaci Obchodní ulice byla tato část přiřazena k náměstí Práce. Tímto náměstí Práce začalo na východě sousedit se Smetanovým náměstím.
V Pamětní knize obce Adamova je uveden tento zápis popisující současné náměstí:

    Tam kde výběžek olomučanský se láme v pravém úhlu do Křtinského údolí, vede po hřbetu skalním chodník nahoru, na jehož úpatí stojí malá kaplička, vedle obchůdek (hokynářství) nad sklípkem skalním v r. 1921 zbudovaný, za ním pak směrem k vých. ku Křtinám na pravém bř. potoka jde silnice a podél ní řada domků, z nichž jednopatrový starší jest obecní radnicí, v níž před lety i jedna třída školy obecné bývala. Za radnicí stojí v pokračování obytné stavení (dnes holiče Kocmana) a dále při silnici kancelářská budova závodů jednopatrová se zvýšeným přízemím, z červených cihel - neomítaná - ve slohu německém. Vedle poněkud od silnice odsunuta stojí činžová budova (pro dělníky) dvoupatrová (č. 63.), zvaná u Sv. Anny nebo žertovně "porodnice". (Pamětní kniha obce Adamova, s. 3)

Vzpomínky manželů Buchtových, ve kterých popisují náměstí v 60. letech 20. století:

    celá plocha dlážděná kostkami, u linie Křtinského potoka zvýšený chodník. Křtinský potok vedl v odkrytém korytu, břehy osázeny vzrostlými listnatými stromy (snad osiky). Přes náměstí vedla železniční vlečka do "starého provozu" ... dva samostatné mosty (dnes jeden široký) (myšleny mosty přes řeku Svitavu směrem k dnešní Nádražní ulici; poznámka autora) - výš po proudu příhradový kovový most pro železniční vlečku, na něm již začínala odbočka do "nového provozu". Součástí tohoto mostu byla úzká lávka pro pěší. Na silničním mostě pokračoval zvýšený chodník z náměstí ... "Nová vrátnice" - bez přijímací místnosti (později zde byla Česká spořitelna), ta byla přistavěna společně se zdí, kde jsou reklamní vitríny po přeložení železniční vlečky ... Velká kovová brána s železobetonovým portálem ... zajišťovala vjezd žel. vlečce a automobilům do starého provozu.

Kaplička vzpomínaná v obou citacích zde stávala pravděpodobně od roku 1852 a zbourána byla při rozšiřování prostranství v okolí továrny a asanaci Obchodní ulice. Společně s kapličkou byly patrně zbourány budovy nacházející se v jejím těsném okolí. Na místě kapličky dnes stojí Restaurace Hradní (číslo popisné 39) patřící k ulici Hradní. Severním směrem je náměstí uzavřeno památníkem československého-sovětského přátelství a výše zmíněnou budovou bývalého ředitelství Adamovských strojíren, dále pak plotem a místem, kde stávala budova AM 5, která byla v roce 2012 zbourána. Východním směrem pak náměstí, které představuje prostranství s parkovištěm, uzavírá menší pietní místo, kde stávala socha Rudoarmějce a budova číslo popisné 8 a 30 patřící k Smetanově náměstí. Od této budovy směrem na západ stojí budova sloužící jako zázemí fotbalovému klubu, zvaná Likusák, a budova s trafostanicí společnosti Energo Adamov. Celé náměstí z východu křižují zbytky vlečky.
Roku 1974 započaly velké práce na přestavbě celého náměstí. První etapa těchto úprav byla zahájena v červenci a pokračovala i v podzimním i zimním období. Jednalo se o překlenutí Křtinského potoka. To provádělo Železniční stavitelství v Brně za vedení Jaroslava Lysáčka. Stavba byla dokončena o šest týdnů dříve, než stanovil plán. Druhou etapou bylo přeložení a napřímení vozovky, úprava parkoviště a křižovatka ve spodní části náměstí byla opatřena návěstidly.


Série fotografií z Fotokroniky města Adamova, která znázorňuje práce na druhé etapě výstavby náměstí (autor František Ecler)

Většina prací byla provedena brigádnicky. Celý projekt byl dokončen v dubnu 1975.
S rozvojem Adamovských strojíren se z horní části náměstí v 70. letech stalo velké autobusové nádraží. Stavěly zde autobusy rozvážející zaměstnance podniku po okolních obcích. Po skončení rozvozů byly novodobé autobusové zastávky připomínající čilý ruch, který v těchto místech dříve panoval, odstraněny.
V úmyslu města je celková přestavba úseku od kostela svaté Barbory (číslo popisné 377) po náměstí Práce. S prácemi v okolí kostela, tedy na ulici U kostela, se započalo na přelomu května a června 2014. Práce byly dokončeny v prosinci téhož roku.


Panorama náměstí z roku 2011; budova stojící zcela vlevo, tzv. AM 5, byla v roce 2012 zbourána

Revitalizací náměstí Práce byla započata v lednu roku 2015, kdy byl odstraněn železniční svršek vlečky, v dubnu pak se pak navázalo rekonstrukcí opěrné zdi parkoviště u Svitavy. Toto parkoviště prošlo celkovou přestavbou. Celková plocha k parkování byla zmenšena a vydlážděna, zbytek byl využit jako prostor pro chodníky a odpočinek. Byly zde umístěny lavičky a vysázeny nové stromy. Parkoviště bylo k prvnímu dnu v roce 2016 otevřeno, práce na zeleni v okolí parkoviště pokračovaly i v průběhu roku 2016.


Parkoviště s rozšířenou zelení na náměstí Práce v roce 2016 od Smetanova náměstí

V druhé polovině roku 2016 byl upraven prostor při severním okraji silnice tohoto náměstí směřujícího k Smetanovu náměstí. Tento prostor opravila na své náklady společnost Eden Europe. Jedná se o cca tři metry široký pás zeleně, který vyplní prostor mezi chodníkem a budoucí linií zdi společnosti.


Vytvořený pruh zeleně mezi chodníkem a neupravenou volnou plochou v roce 2016

V prosinci 2016 se na náměstí Práce natáčely scény z připravovaného filmu režiséra Olmo Omerzu.


Náměstí Práce je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Více fotografií na Wikimedia Commons.
Pamětní kniha obce Adamova, s. 3.
Kronika města Adamova II. díl, s. 124.
Vzpomínky manželů Buchtových.
CHARVÁT, Jan. Místo parkoviště park. Auta nahradí v centru Adamova alej stromů [online]. [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/misto-parkoviste-park-auta-nahradi-v-centru-adamova-alej-stromu-20140604.html>
ABSOLON, Daniel. Druhá etapa změn na adamovském náměstí Práce: opraví křižovatku i parkoviště [online]. [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/druha-etapa-zmen-na-adamovskem-namesti-prace-opravi-krizovatku-i-parkoviste-20150806.html>

 

Poslední aktualizace 30. srpna 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist