Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Lávka přes železnici u nádraží
Lávka překonává železniční trať u železničního nádraží (číslo popisné 107). Původní lávka, která zde stávala, dle dobové expertizní zprávy z roku 1971, byla postavena v roce 1894 mostárnou z Rešice (dnešní Rumunsko) ze svářkového železa hutního původu Rešice. Byla vystavena jako spojitý nosník o dvou polích příhradové konstrukce s ocelolitinovými sloupy. V době snesení mostu v druhé polovině 90. let byla poslední svého druhu na českotřebovské dráze.


Lávka společně s nádražní budovou před rokem 1910 (autor neznámý)

V srpnu 1971 byla vypracována Revizní zpráva o stavu mostní konstrukce. Na tu navázala expertizní zpráva, kterou zpracovalo VUT v Brně, katedra ocelových konstrukcí a mostů. Ve zprávě se uvádí:

    "... Spojitá nosná konstrukce je uložena vlevo na  zděné opěře, uprostřed na ocelové kyvné příhradové stěně, vpravo na ocelové příhradové opěře čtvercového řezu 2,5 x 2,5 m, která tvoří současně podpěru jednostranného nástupištního schodišťového ramene vpravo na brněnské straně. Nástupištní rameno má uprostřed výšky podestu podepřenou mezilehlou ocelovou příhradovou podpěrou čtvercového řezu 2,0 x 2,0 m. Ocelové podpěry a dolní konec nástupištního ramene jsou osazeny na základové kamenné pásy z pískovce a zakotveny. Popsaná ocelová konstrukce lávky je nýtovaná, s průměrem nýtů 18 a 16 mm... Podlaha lávky je z tvrdého dřeva, tl. 7 cm... Podlahové dílce jsou široké 11 až 15 cm. Mezery mezi dílci jsou místy až 2,5 cm... Zábradlí lávky i nástupištního ramene je husté, tvořené drátěným pletivem Ø 3 v rámech Ø 9... Přibližná váha ocelové konstrukce lávky (vč ocelových podpěr a schodišťového ramene) je 20 t. Nátěrová plocha odhadnutá podle váhy je asi 260 m2..."
    (Expertizní zpráva z prosince 1971)

Výsledkem podrobné revize bylo doporučení na provedení generální opravy, kterou by se životnost lávky prodloužila o 10 let.
V roce 1973 tak prošla lávka rekonstrukcí. Opravu prováděla v režii MNV pracovní skupina za vedení bývalého zaměstnance zdejšího závodu Rudolfa Bauera. Práce probíhaly od března a dokončeny byly 8. června.


Oprava lávky v roce 1973 (autor František Ecler)

V druhé polovině 90. let, kdy probíhala elektrifikace železniční tratě Brno – Česká Třebová, bylo rozhodnuto o nahrazení původní lávky, která byla ve vlastnictví města Adamova, lávkou novou. Stará lávka totiž svojí výškou nevyhovovala elektrifikaci tratě a svým fyzickým stavem neumožňovala její zvednutí do nové polohy. Investorem stavby nové lávky byly České dráhy.
Město Adamov a České dráhy uzavřely dne 29. srpna 1996 Smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se město Adamov zavázalo převzít nově vybudovanou lávku do bezplatného nájmu po jejím zkolaudování. V době sepsání smlouvy legislativa neumožňovala převod na město Adamov, proto bylo ve smlouvě upřesněno, že jakmile bude převod lávky legislativně možný, bude proveden bez zbytečných průtahů. K převzetí lávky do nájmu ani převodu na město Adamov však nikdy nedošlo.
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 8. prosince 1997 Drážním úřadem sekce stavební, oblast Olomouc.


Původní lávka při rekonstrukci tratě v srpnu 1996 (autor Ivana Križanová)


Výměna nové lávky za starou (autor František Ecler)

Nová bezbariérová lávka o délce téměř 50 metrů vyrobily a za půl roku smontovaly Vítkovické železárny. Konstrukce byla zvláštními železničními jeřáby osazena na opěru a ocelový pilíř, k němuž vedou 4 ramena lomené rampy. Samotná lávka sestává ze dvou 2,5 metrů vysokých příhrad rozdělených do dvou polí, která se lomí ve slabém stoupání přibližně ve středu lávky. Oběma sklony lávky je zároveň zajištěno odvodnění mostovky.


Současná lávka, která zde byla vybudována v době modernizace koridoru

Rekonstrukce tratě v letech 2021–2022:
V září 2021 započala částečná výluka trati Brno–Letovice, která se v lednu roku 2022 rozšíří na celkovou výluku. Během té dojde k rekonstrukci trati i objektů v jejím okolí. Lávka bude zbourána a na druhém konci nádraží bude vystavěna lávka nová.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 49.
Městský úřad Adamov, archiv stavebního úřadu, inv. č. 108, Lávka pro pěší přes kolejiště v železniční stanici Adamov v km 171,227 trati Brno – Č. Třebová, Odborná expertíza, str. 1, z prosince 1971.
Městský úřad Adamov, archiv stavebního úřadu, inv. č. 128, Rekonstrukce ocelové lávky ČSD – železnice, Revizní zpráva, str. 1, z prosince 1971.
Městský úřad Adamov, archiv stavebního úřadu, inv. č. 217, Nová přechodová lávka přes trať na Ptačinu, Smlouva o smlouvě budoucí, str. 1-2, z 29. srpna 1996.

 

Poslední aktualizace 07. září 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist