Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hutě U Kukačky
Potok, který vyvěrá ze studánky U Kukačky, sloužil v raném středověku jako zdroj vody pro čtyři hutě, které tam v průběhu několika staletí pracovaly. První dvě hutnické dílny, situované přímo na břehu potoka, pocházejí z konce 8. a z počátku 9. století, kdy bylo období velkého hospodářského rozmachu země souvisejícího s formováním základů Velkomoravské říše.
Archeologický výzkum nedaleko ležící hutnické dílny v lesní trati U Obrázku, který probíhal v letech 1977 až 1980 přinesl mnoho nálezů. Podle keramiky lze lokalitu datovat do doby velkomoravské, s těžištěm ve druhé polovině 9. století, a šlo o tehdy první plošný odkryv hutě z tohoto období na našem území.
Podložím lokality je masiv brněnské vyvřeliny, v horních částech silně zvětralé. V místech menšího působení eroze vznikla smíšením zvětralé vyvřeliny s navátými hlínami kompaktní jílovitá vrstva, do níž byly vtesány pece. Ty byly umístěny na terase vykopané ve strmém svahu nad potokem vytékajícím ze studánky U Kukačky. Odpad byl odhazován pod hranu terasy. V dílně bylo v provozu 10 pecí, rozdělených podle konstrukce do dvou skupin, vždy po pěti exemplářích. Prvním typem jsou vestavěné pece s tenkou hrudí. Tento typ představují pece zapuštěné ze tří stran do rostlé hlíny, pouze hrudní partie pecí zůstaly volné a jejich stěna byla delovaná z jílu. Druhým typem byla nadzemní pec šachtová s mělkou nístějí.
Oba výše popisované typy pecí byly užívané souběžně, přitom u obou bylo doloženo odpouštění strusky během tavby. Dokladem jsou nalezené vějířovité strusky, a ukazuje na to i velmi dobrý stav výmazů vnitřních stěn pecí. Nespornou ekonomickou výhodou taveb, u nichž se při přímé výrobě železa z rud vypouštěla část strusky, bylo dosažení vyššího váhového výtěžku železa. Vypouštění strusky vedlo i ke kvalitnější konzistenci kovu a k jeho lepšímu oddělení od strusky.
Kromě pozůstatků pecí byla na lokalitě také nalezena kovářská vyhřívací výheň, pozůstatky po skládkách železné rudy a dřevěného uhlí, uskladněného v jámách za pecemi. Železná ruda byla už přichystána pro tavby - byla pražená a podrcená na menší kousky.
S prací hutě také souvisel nález železného nástroje s tulejkovitou násadou a dlátovitým, mírně rozšířeným ostřím, který zřejmě sloužil na odkorňování dřeva. K ostření železných nástrojů sloužily v dílně malé ruční brousky a byly tam nalezeny i fragmenty tří rotačních brusů. Před jednou z pecí byly ve vykopané prohlubince nalezeny dvě železné lupy - formy polotovaru železa, v níž se železo vyrobené v hutích expedovalo.
Plánovité založení hutě, rozčlenění pracovní plochy, nálezy železných lup i odhad výše její produkce podle množství strusky v odpadových haldách svědčí o tom, že velkomoravská huť v olomučanské lesní trati U Obrázku byla dílnou s intenzivním způsobem práce. I přesto, že se jedná o dosud ojedinělý nález, je přesvědčivým dokladem technické vyspělosti velkomoravského hutnictví železa.

 

Poslední aktualizace 02. září 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist