Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 130
V 20. letech 19. století se začalo uvažovat o stavbě budovy pro potřebu měšťanské školy. Prvně bylo uvažováno o přístavbě k budově číslo 13, která byla roku 1924 odkoupena pro potřeby učitelstva. Nakonec však bylo 22. prosince 1925 rozhodnuto pro návrh komise okresní politické správy, která, ve složení okresní hejtman F. Krajtl, stavební rady Čapek, okresní lékaře Gyssella, okresní školní inspektor F. Anderle doporučila pozemek pana Ševčíka mezi hřbitovem a Sokolovnou.
Pozemek byl za 28 tisíc Kč od majitele odkoupen. A 4. března 1926 byla v Lidových novinách otištěna výzva tohoto znění:

    Soutěž
    Obec Adamov u Brna vypisuje veřejnou soutěž na veškeré práce pro novostavbu občanské školy.
    Na jednotlivé druhy práce a dodávky možno zvlášť oferovati. Detailní rozpočty lze obdržeti za režijní poplatek a do podmínek nahlédnouti v úředních hodinách od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hod. v obecní kanceláři. Nabídky řádně kolkované a zapečetěné nutno podati nejdéle do 18. března 1926, 17. hod., na obecním úřadě. Vadium se nevyžaduje, vydražitel jest však povinen na vyzvání složiti 5 proc. oferovaného obnosu jako kauci."
    (Lidové noviny, 4. března 1926)

Projekt vypracoval Metoděj Charous z Brna. V Lidových novinách byla vyhlášena soutěž pro stavitele. Celkem se sešlo 35 nabídek, z kterých byla vybrána nabídka zednické královepolský mistra Kristiana Demeka, kterému byla stavba byla zadána za cenu 723 000 Kč.
Dne 29. března 1926 byly započaty přípravné práce. Stavební komise byla zvolena ve složení starosty Jana Bezchleby, ředitele školy Floriana Kabelíka, dílovedoucího J. Máchy, přednosty školní rady Eduarda Hanáka, radních Celestýn Patočky a Rud. Bárty. Z důvodů stavebních změn došlo k navýšení konečné ceny na 907 730,88 Kč. 27. září 1926 byla budova úředně zkolaudována a 3. října pak slavnostně otevřena. Od této doby sloužila jako nová místní měšťanská škola, která měla nahradit nevyhovující prostory v bývalé vile Bedřicha Kloba (číslo popisné 78) u nádraží (číslo popisné 107).


Fotografie pocházející z 20. let 20. století (autor neznámý)

Prezidentským výnosem ze dne 14. července 1930 bylo povoleno, aby měšťanská škola k 80. jubileu československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka převzala jeho jméno. Od této doby byla škola nazývána Masarykova měšťanská škola. Ve školním roce 1932/33 došlo k opětovné změně názvu, tentokrát na Masarykova obecná a měšťanská škola v Adamově. Před druhou světovou válkou opět došlo ke změně názvu na Újezdní školu měšťanskou a před školní budovou byl vybudován pomník s bustou prezidenta Masaryka.
Ve školní rok 1939/40 dostává škola opět nový název - Měšťanská škola. 1. září 1941 pak na Hlavní škola. 10. února 1945 byla budova školy obsazena čtyřiceti muži policejního pluku a od 14. března 1945 četnictvem střežící železniční trať. 24. dubna 1945 se v budově ubytovalo i vojsko. Po opuštění byla škola dosti poničena.
V březnu 1946 byl před školou znovuodhalen Masarykův pomník a na budově byl umístěn nápis Masarykova obecná a měšťanská škola. Od roku 1966, kdy byla na Horce otevřena nová budova školy (číslo popisné 324), se vyučovali na škole pouze žáci 1. - 5. ročníků. Následující rok odchází na Horku i žáci 5. ročníku. O rok později dochází z důvodu velkého množství žáků 1. ročníku k odchodu i žáků 4. ročníku.
Od 1. dubna 1982 byla v této budově umístěna školní družina ve čtyřech místnostech, Lidová škola umění ve dvou třídách a dvou kabinetech a Střední odborné učiliště obchodu a služeb ve třech třídách. Po zrušení střední školy v Adamově v této budově zůstala pouze základní umělecká škola.
V roce 2008 byla umělecká škola přesunuta do prostor základní školy na ulici Ronovská (číslo popisné 281). Ze zdejší budovy po její rekonstrukci, která začala v březnu 2009, vznikly soukromé byty. Rekonstrukce byla dokončena roku 2012.


Vzhled budovy po dokončení rekonstrukce

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 58.
Soutěž. Lidové noviny 114, 1926, s. 11. Dostupné z: <http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:18598130-8e02-11dc-8e4f-000d606f5dc6>

 

Poslední aktualizace 02. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist