Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 1
V červnu 1974 byly započaty práce na výstavbě nové prodejny potravin při západní straně ulice Neumannova v Adamově 3, Ptačina. Stavba byla prováděna v akci Z a dokončena byla v září roku 1976. Celkem bylo na stavbě odpracováno 28 100 brigádnických hodin. Finanční náklady činily 2 133 000 Kčs, hodnota celkového díla pak 2 522 000 Kčs.
Obchodní dům měl dvě části, západní s prodejnou potravin, jejím vedoucím byl Jan Chytka. Masnu na severu vedl Josef Dvořák. Obě části měly společný vchod, před kterým se nacházel menší volný prostor. Díky výškovému rozdílu vede k prostranství od ulice Neumannova schodiště.
Slavnostní otevření nového obchodního domu proběhlo 14. října 1976 v dopoledních hodinách. Slavnost zahájil tajemník MNV Alois Kejík, který přivítal oficiální hosty: předsedkyni komise pro obchod při ONV Blansko Danu Hasoňovou, předsedu komise pro obchod při MNV Adamov Emila Tuče, ředitele n. p. Potraviny Boskovice Vlad. Samka, předsedy MNV KSČ M. Michalíka, místopředsedy VO KSČ Adamov 3 Josefa Ševčíka a místopředsedy MNV Adamov M. Halvu.
V krátkém projevu podal Alois Kejík přehled budování nového obchodního domu, poděkoval brigádníkům, taktéž ONV Blansko a ředitelství n. p. Potraviny vyslovil díky. Poté předal nový obchodní dům do užívání představiteli obchodu Vl. Samkovi. Následně Dana Hasoňová přestřihla pásku a byl zahájen provoz v novém obchodním domě.

Nerealizovaná rekonstrukce a přístavba:
V druhé polovině 80. let byl řešena nedostatečná síť občanské vybavenosti této části města. Město Adamov zadalo u společnosti Stavoprojekt vypracování projektové dokumentace, která počítala s rekonstrukcí stávající budovy a jejím rozšířením.
Nová podoba budovy byla navržena jako dvoupodlažní částečně podsklepený objekt. Díky svažitosti terénu by bylo možné po realizaci projektu zásobovat každé podlaží přímo ze zásobovací komunikace.
V podzemním podlaží byly navrženy skladovací a provozní místnosti. V 1. podlaží byly situovány dvě prodejny potravin o celkové prodejní ploše 422,3 m2 a prodejna masa o velikosti 60,5 m2. Suterén a 1. podlaží měly být provozně spojeny. Do druhého nadzemního podlaží byla plánována prodejna drogerie o prodejní ploše 133,6 m2. Toto patro bylo plánováno provozně samostatné. A spojené s 1. podlažím mělo být pouze schodištěm pro zákazníky.
Bližší informace o jednotlivých provozovnách:

  • 1. patro a suterén, prodejna potravin 326 m2 – v suterénu byly situovány prostory pro příjem zboží, sklady zboží, sklady obalů, chladírna a mrazírna potravin, strojovna chlazení a vzduchotechniky, místnost pro rozvaděč, šatny a umývárny zaměstnanců, úklidová komora. Pro dopravu zboží do 1. podlaží byly navrženy dva nákladní výtahy, každý o nosnosti 1 000 kg se strojovnou umístěnou v podzemním podlaží. V 1. podlaží měla být samoobslužná prodejna, sklady zboží, příjem lahví, příjem zboží, kancelář, denní místnost, WC zaměstnanců a úklidová komora. Celková užitná plocha 1 006,2 m2. Počet zaměstnanců měl činit 14 osob.

  • 1. patro a suterén, prodejna potravin 96,3 m2 – v suterénu byly obdobně umístěny prostory příjmu zboží, sklad, sklad obalů, úklidová komora, přípojková místnost ústředního vytápění. Pro dopravu zboží do 1. podlaží byl určen nákladní výtah o nosnosti 500 kg se strojovnou umístěnou na roštu v 1. podlaží. V 1. podlaží byla situována prodejna potravin a lahůdek s pultovým prodejem, sklady, příprava, mrazírna a chladírna lahůdek, šatna a sociální zařízení zaměstnanců. Celková užitná plocha 392,75 m2. Počet zaměstnanců měl činit 4 osoby.

  • 1. podlaží, prodejna masa 60,5 m2 – prodejna masa v 1. podlaží by zůstala v původním rozsahu. Umístěny by zde byly kromě prodejní místnosti taky bourárna, chladírna masa a strojovna, šatna zaměstnanců, umývárna, WC a sklad. Celková užitná plocha 141,95 m2. Počet zaměstnanců měl činit 4 osoby.

  • 2. podlaží, prodejna drogerie 133,6 m2 – kromě prodejní místnosti by zde byly prostory příjmu zboží, sklady zboží, sklady obalů, kanceláře, šatna, umývárna a WC zaměstnanců a úklidová komora. Celková užitná plocha 530,9 m2. Počet zaměstnanců měl činit 4 osoby.

Společně s rekonstrukcí a přístavbou prodejny měla být zbudována bezbariérová lávka, která by propojila prostor vstupu do 1. podlaží a také sousední budovu městského kulturního střediska (číslo popisné 345). Avšak ani tato spojovací lávka nebyla nakonec realizována. Důvodem mohla být změna politického uspořádání v Československu a s tím spojená nedostatek financí.


Jihovýchodní pohled na obchodní středisko po realizaci přístavby

V současné době je prodejna potravin již několik let uzavřena a prodejnu masa vystřídala hospoda, která po ní získala pojmenování. Hospoda má před vchodem zřízenou i zahrádku. V důsledku zavedení EET byla hospoda převedena na soukromí klub.


Budova v listopadu 2015

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 188, 189.

 

Poslední aktualizace 16. března 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist