Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Kultura
Za doložitelný počátek rozvoje kultury v Adamově lze označit rok 1863, ve kterém vznikl Čtenářský spolek. Tento spolek pěstoval mezi svými členy především čtení české literatury a novin, zpěv a ochotnické divadlo. Spolek zanikl v říjnu 1919.
Mezi další spolky z přelomu století patřil například Sokol, který vznikl v roce 1890. Na něj v září 1921 zájmově navázalo založené Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokolu v Adamově. Vedle Sokola od roku 1892 působil Odbor Ústřední matice školské, jehož členové schůzovali v hostinci u Hanáků. Od roku 1905 v Adamově působila také Dělnická tělocvičná jednota. V srpnu 1920 bylo založeno Družstvo Dělnický dům. V následujícím roce byl otevřen na pravém břehu Svitavy Dělnický dům. V poválečném období byl tento kulturní stánek zbourán. V letech 1971–2014 stával na jeho místě památník.
Tyto spolky započaly rozvíjet kromě sportů také amatérské divadlo.


Soubor Tamburašů "Růžica" DTJ Adamov, který vznikl před první světovou válkou (autor neznámý)

Včelařský spolek začal působit v Adamově roku 1914. Tento zanikl pravděpodobně někdy v 70. letech 20. století. Znovuobnovení proběhlo 13. března 2013.
V roku 1922 byly dále uváděny v Pamětní knize obce Adamova tyto spolky: Svaz úřednictva kovopracovníků čs. skupina Adamov, Politická skupina komunistů, Politická organizace čs. socialistů, Volné sdružení čs. mládeže socialistické, Sdružení bezvěrců (od roku 1920), sirotčí rada, Úsporní kroužek, Vánoční pokladna, Dělnický potravní spolek Vzájemnost Včela, Místní osvětová komise a obecní knihovna (obecní od roku 1919).
Roku 1931 bylo v Adamově založeno Pěvecké sdružení Hlahol, které navázalo na volné sdružení Pěvecký kroužek Moravan.


Slavnostní odhalení Smetanova památníku v roce 1937, jehož postavení sponzoroval Hlahol (autor neznámý)

Po roce 1939, kdy byl zřízen Protektorát Čechy a Morava a adamovský závod se dostal do německého vlivu, byl ovlivněn samozřejmě i kulturní život v obci. Blíže se o tomto lze dočíst opět v Pamětní knize:

  Kulturní činnosti se proto ujal p. Zahradníček, takto kulturní referent a pověřence Kuratoria pro Adamov, který snažil se obnoviti zejména činnost "Hlaholu" a to pod různými sliby, nástrahami a vyhrůžkami. U sbormistra p. Al. Starosty však nepochodil. Zpěváci, věrouci svému heslu „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ nedali se naverbovati k protičeským a protinárodním Zahradníčko-Moravcovským akcím, a raději nezpívali vůbec. Z části pak přešli do kostelního sboru, který nebyl tak kontrolován a zde, pod taktovkou mladého velmi nadaného dirigenta, učitele V. Stuchlého pomáhali udržovati v místním obyvatelstvu národní sebevědomí a víru ve vítězství české věci. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 150)

Zmíněný kostelní sbor nezastavil svoji činnost po celou dobu okupace. Po zatčení a uvěznění sbormistra Fr. Svobody (pro hospodářskou sabotáž 16. ledna 1942) ujal se sboru učitel Stuchlý a společně s ředitelkou kůru paní Svobodovou sbor vedl.
Obecní knihovna, respektive její knižní fond, byl vybírán dle došlých nařízení a příkazů. Mnohé knihy byly vyškrtávány z fondu, uschovávány a zabavovány. Mnohé válečnou dobu nepřečkaly.
V roce 1941 byla pozastavena činnost Hlaholu i Sokola. Sokolovna byla využívána k promítání propagandistických filmů. Na konci války pak ustájení německých koní.
Dne 6. srpna 1945 byla založena tzv. Kulturní rada, která se měla soustředit roztříštěnou kulturní činnost spolků a pořádat veškeré oslavy celostátního významu. K tomu účelu se starala o založení pěveckých a hudebních kroužků. Později rada převzala prvorepublikový název Místní osvětová komise.
K uspořádání větších kulturních akcí a zábav nebylo dostatečného prostoru, proto se v tomto období začalo uvažovat o postavení Kulturního domu. V této době byly brány v úvahu alternativy postavení nového domu (za hřbitovem nebo u fary na její zahradě) podle projektu stavitele Matuly nebo kombinace adaptace Skalního sklepu s novou budovou podle projektu architekta Čermáka. Z důvodu finančních nebyla nakonec ani jedna varianta realizována.
V místním závodě se již po válce objevily tendence o založení kulturních kroužků. Prvním takovým byl Výtvarný klub Škoda z roku 1947. A následně v roce 1952 byl založen Závodní klub (ZK), pro který vyčlenil závod část Skalního sklepu (číslo popisné 57). Situace v 60. letech je popisována v Kronice města Adamova:

  Závodní klub byl umístěn v přízemí hotelu "Sklaní sklep", když po vybudování nové závodní jídelny mu byly přiděleny místnosti, které dosud "obývala" závodní jídelna. Celkem dostal závodní klub k dispozici čtyři místnosti: velký sál, malý sál, technický kabinet a společenský koutek – kromě kanceláře ZK a místnosti, v níž je umístěna knihovna ZK. Je to zoufale málo, bereme-li v úvahu množství kroužků a složek ZK s bohatou činností, kterou tyto kroužky vykazují.
  V druhé polovině ledna se situace značně zlepšila, když hotel "Skalní sklep" byl zlikvidován  a jeho inventář byl nastěhován do nové budovy hotelu na Horce. Uprázdněné místnosti byly přiděleny závodnímu klubu, který po příslušných adaptacích získal řadu vhodných místností v I. a ve II. poschodí budovy.
  Tak byl získán menší sál s kapacitou asi 50–60 míst, vhodný pro přednášky a akce menšího rozsahu, dále byla získána prostorná zkušebna pro hudební kroužky a pěvecký sbor. Z ostatních menších místností byly zřízeny klubovny pro různé kroužky a pro nově utvořený "Klub mladých". Největší a nejlépe vybavenou klubovnu pak získal nejagilnější kroužek ZK – kroužek historicko-vlastivědný.
  Přes toto opatření má závodní klub místností stále málo, takže je řada kroužků, které pro svou práci žádnou klubovnu ani místnost nedostaly.
  V lednových dnech pak dostal adamovský kulturní život novou slibnou perspektivu: začala se zpracovávat dokumentace a projekt pro nové kulturní středisko, které bude vybudováno v Adamově III...
  (Kronika města Adamova, r. 1968, s. 710)


Skalní sklep se stal sídlem Závodního klubu (autor neznámý)

V roce 1953 byl otevřen nový Kulturní dům Julia Fučíka (číslo popisné 42 a 115) v místech kde stával Dělnický dům. Tato budova se mohla pochlubit především moderním divadelním zázemím a prostory pro konání výstav. Divadelní scéna o čtyři roky později byla obohacena o točnu. Později byla celá divadelní scéna přebudována a vzniklo zde kino.


Kulturní dům Julia Fučíka snad v 80. letech (autor neznámý)

Na Kolonce byl závodem uvolněn jeden z dřevěných domů, kde vzniklo zázemí pro pro dětské kroužky a kluby, především pak scéna loutkového divadla. Na Ptačině byl pro kulturní účely vyčleněn dům po stavební firmě, která stavěla právě tuto část obce.


Dům na Ptačině po stavební firmě používaný jako Závodní klub (autor neznámý)

Pod patronací ZK začaly vznikat různé kroužky, které se podílely na rozvoji kulturního života v Adamově. Mezi nejaktivnější patřil historicko-vlastivědný kroužek, který vydával v letech 1957–1972 vlastní časopis Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, dále filmový, estrádní apod. Mezi další kroužky patřil fotokroužek, filmový a filatelistický kroužek, několik hudebních uskupení (dechová hudba, smyčcový orchestr, taneční orchestr Studio klub, komorní kvarteto, beatová skupina Pulci, kapely Trix a řada dalších uskupení), Kruh přátel hudby. Specifické postavení měly kroužky speleologický, rybářský a myslivecký. Tyto měly základny detašované pracoviště mimo Adamov. Pod Závodní klub spadala i knihovna. S činností knihovny souvisela i dobrovolných spolupracovníků Knihovní rada.
Klub zajišťoval taktéž zájmové, výchovně vzdělávací a společenské a kulturní pořady. Jednalo se o kurzy jazykové, psaní na stroji, těsnopis, šití, vaření a další dle požadavků veřejnosti. V sále kulturního domu se minimálně jednou měsíčně konala vystoupení profesionálních umělců. Pro adamovské školy a učiliště byly pořádány výchovné pořady a koncerty. Konec sezony se každoročně konal velký letní karneval.
V roce 1974 byla slavnostně otevřena budova kulturně-společenského střediska (dům číslo popisné 345) na Ptačině, která tak vystřídala nevyhovující budovu po dělnících, která musela být asanována.
Po roce 1989 došlo k postupnému útlumu kulturní činnosti hned z několika závažných důvodů. Největším byl omezení finančních dotací ze strany Adamovských strojíren, prodej Skalního sklepa, odkud se ZK musel přestěhovat v roce 1993 do Kulturního domu. Kdy přesně zanikl ZK prozatím není známé jisté je, že v roce 1996 byl v Kronice města Adamova ZK zmíněn jako jeden z pořadatelů kulturních akcí, kdežto v roce 1997 a později již zmiňován není.
Historicko-vlastivědný kroužek po jeho zániku našel záštitu u Města Adamov a jeho kulturního zařízení (Městské kulturní středisko). Většina ostatních kroužků postupně zanikla.
V dnešní době v Adamově působí příspěvková organizace Městské kulturní středisko (MKS, výstavní prostory v domě číslo 345 a 322, knihovna v domě číslo 421), pod kterým se koná převážná část kulturních akcí v Adamově. S tím jí pomáhá několik dalších organizací, jako například Městský klub mládeže (sídlí v domě číslo 421) či různé městské výbory, spolky a kroužky.


Budova číslo popisné 345 s novou fasádou

Mezi každoroční akce pořádané v Adamově patří maškarní ples (od 2014), ples města Adamova (od 2011), školní ples (od 1990), pálení čarodějnic, letní noc a různé koncerty.


Vernisáž výstavy Střípky z historie Adamova, která se uskutečnila k 50. výročí povýšení na město

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 3133, 180.
Kronika města Adamova, r. 1968, s. 710
Kronika města Adamova II. díl, s. 78.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 102107.

 

Poslední aktualizace 11. srpna 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist