?

Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Základní školy v Adamově
Počátky školství v Adamově spadají do roku 1770. Než byla postavena první budova školy v Adamově, učilo se v různých budovách. Od roku 1780 se vyučovalo v knížecím domě č. 7, vyučovalo se zde čtení, psaní a počítání. Roku 1814 se ujal vyučování učitel Jan Procházka. Učil ve svém domku v číslo 21. Od roku 1836 byla zadní místnost v tomto domku ustanovena za „školskou světnici“. V roce 1850 Jan Procházka pro stáří rezignoval, na jeho místo přichází podučitel František Zavadil. Vyučovalo se v domku číslo 20. František Zavadil usiloval o zřízení vlastní školské budovy, začal budovat školní archiv, v roce 1852 založil školní knihovnu.
Kníže Alois z Liechtenštejna dal vybudovat kostel svaté Barbory (číslo popisné 377), faru (číslo popisné 58), hřbitov a budovu školy (číslo popisné 46) v novogotickém slohu. Dne 1. listopadu 1857 byla škola otevřena. Náklady na školní budovu činily 15 800 zl. stříbra a 3. listopadu 1857 se začalo v nové škole vyučovat. V budově škole na připomínku této události osazena pamětní deska. František Zavadil byl několik dní poté jmenován definitivním správcem školy.


Kostel svaté Barbory se školou na přelomu století (autor neznámý)

V letech 1863 – 1872 působili na adamovské škole Urban Plaširyba a František Ševčík. V té době měla škola následující vybavení – 1 mapa Moravy, 16 Hartingerových hospodářských obrazů, 60 malých vyobrazení starého i nového zákona. „Učírna“ měla 10 kusů školních lavic (1 lavice pro 10 žáků). Po odchodu Františka Ševčíka se 2 měsíce nevyučovalo. Konal se konkurz, na který se přihlásilo 22 žadatelů. Byl vybrán učitel František Kouřil, který se stal i školním správcem. Až do roku 1872 to byla jednotřídní škola s polodenním vyučováním s českým vyučovacím jazykem. Od tohoto školního roku se vyučoval nezávazně německý jazyk.
V roce 1873 byla zavedena dvoutřídní škola, František Kouřil se stal nadučitelen. Adamovská veřejnost velice podporovala školu. Konaly se plesy, sbírky, pěvecká vystoupení – výtěžek se věnoval na zařízení školy. Ve stejném roce se poprvé konala veřejná školní zkouška ze všech předmětů za přítomnosti členů školy, místního a obecního zastupitelstva, dopadla velmi dobře. Počet žáků rostl, uvažovalo se o stavbě další budovy školy. Konal se konkurz na místo učitelky ženských ručních prací. Ze čtyř uchazeček byla vybrána Marie Cvrčková.
Od 1. října 1878 byly otevřeny dvě třídy, každá byla v jiné budově, ale byly pod společnou školní správou s názvem „Jednotřídní rozdělená česká škola s německou paralelní třídou.“ Rozpory mezi oběma třídami vzrůstaly, česká se úspěšně rozvíjela, německá upadala. Dne 18. července 1884 byla zrušena. Roku 1884 byla zřízena trojtřídní škola. Školu navštěvovalo 192 žáků. Škola se řídila osnovami čtyřtřídní obecné školy. Žáci byli rozdělováni do tříd podle věku i vědomostí. Při nejpočetnější třídě byla zřízena pobočka.
V listopadu 1899 zemřel nadučitel František Kouřil, který působil na škole 27 let, byl i varhaníkem v místním kostele. Místo něho nastoupil nadučitel Josef Deutsch. Dne 30. září 1900 se konala slavnost svěcení školního praporu, který věnoval škole místní čtenářský spolek. V roce 1907 navrhl ředitel továrny zřídit pro učně pokračovací školu průmyslovou. Stavba nové budovy s jednou třídou začala ve školním roce 1907/08, byla ukončena ke školnímu roku 1909/10. V listopadu 1915 odchází Josef Deutsch do penze, správcem školy je pověřen zatímní učitel Vojtěch Fedra.

První světová válka:
Za války 1914 – 1918 musela škola přistoupit na různá úsporná opatření. Škola musela odevzdat pro válečné účely i školní zvonek, který vážil čtyři a půl kila. Dne 23. října 1914 byl povolán na vojnu učitel František Juračka, 29. ledna 1915 pak i učitel Karel Musil. Na škole zůstali tedy dva učitelé, kteří vyučovali čtyři třídy tak, že dvě třídy měly obden celodenní vyučování až do konce školního roku. Vyučování se omezilo na trivium. Žáci sbírali ostružinové listí pro vojáky na čaj.
Dne 3. ledna 1918 byl jmenován definitivním řídícím Antonín Tillhon. Nové obecní představenstvo v Adamově se rozhodlo založit měšťanskou školu, aby i těm nejchudším bylo umožněno vyšší vzdělání. Hlavně se o to zasloužili starosta Jan Bezchleba, předseda místní školní rady Eduard Hanák a řídící obecné školy Antonín Tillhon. Bylo rozhodnuto o zákonném zabrání vily (číslo popisné 78) německého brněnského advokáta JUDr. Friedricha Kloba.
Levá a zadní část vily bala upravena a přistavěly se WC. Celková přestavba přišla na 26 tisíc Kč. Stavební práce byly svěřeny Josefu Jalovému z Blanska, zařízení do třídy dodala stolařská firma Sehna a Svoboda z Bílovic.


Měšťanská škola u nádraží (autor neznámý)

V neděli 12. září 1920 byla slavnostně škola otevřena. Ředitelem byl František Mlýnek. Měšťanská škola měla málo pomůcek, proto vypomohla obecná škola. Na škole probíhalo nedílné dopolední vyučování (bylo to důležité pro přespolní žáky), nezávazně se vyučoval německý jazyk. Dne 11. dubna 1921 bylo povoleno zemskou školní radou otevřít III. třídu měšťanské školy v Adamově. Proto musely být provedeny další úpravy budovy školy (zřízení třetí učebny, kreslírny, umístění kabinetů, úprava bytu školnice). Díky řediteli místní továrny se začalo zavádět do škol elektrické osvětlení. Ve školním roce 1923/24 byly z výnosu ministerstva školství zavedeny do škol nové předměty – občanská nauka a ruční práce chlapecké výchovné, tělocvik byl přejmenován na tělesnou výchovu.


Učitelský sbor v roce 1920 (autor neznámý)

Dne 6. července 1924 tragicky zahynul první ředitel měšťanské školy František Mlýnek. Řízení školy se ujal František Kopřiva. Prvního září 1924 odešel do Velkých Pavlovic. Správou školy byl následně pověřen Josef Hlaváček. Od 1. října 1924 byl výnosem ministerstva školství povolen III. ročník při zdejší průmyslové škole pro učně kovodílných živností. Školu spravoval řídící učitel obecné školy Antonín Tillhon. Dne 1. září 1925 byl jmenován nový ředitel měšťanské školy Florian Kabelík.
Dne 29. března 1926 byl zahájen výkop základů pro novou budovu měšťanské školy (číslo popisné 130). Bylo to na pozemku pana Ševčíka mezi hřbitovem a budovou Sokolovny. Podle projektu stavitele Metoděje Charouse je postavil se svými dělníky zednický mistr Kristian Demek z Králového Pole. Školní rok 1926/27 byl ještě zahájen v budově číslo 78. Slavnostní otevření nové měšťanské školy v budově u hřbitově proběhlo 3. října 1926. Budova se stala chloubou obce, byla moderně a účelně zařízena. Kromě učeben k ní patřila vybavená školní kuchyně, tělocvičné kabinety, dílny, školní zahrada a byt ředitele školy. Vybavit školu pomohla také obec, ale i žáci a učitelé, kteří nacvičili a sehráli dvě divadelní představení, jehož výtěžek věnovali na zařízení a pomůcky do nové školy.


Nová budova měšťanské školy č.p. 130 (autor neznámý)

Ve školním roce 1927/28 se začaly pořádat besídky rodičů (obdoba nynějších třídních schůzek rodičů) za účelem spolupráce rodiny a školy, stále častěji žáci i učitelé jezdili na exkurze, byly zavedeny laboratorní práce v některých předmětech. Desáté výročí vzniku Československa měšťanská škola oslovila divadelním představením žáků a zasazením čtyř jubilejních lip. K 80. narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka škola uspořádala akademii. Na žádost ředitele školy a místní školní rady svolil pan prezident, aby měšťanská škola v Adamově byla pojmenována na oslavu jeho 80tých narozenin Masarykova měšťanská škola (Výnos ze dne 14.7.1930 č. 38457, přípis kanceláře prezidenta republiky ze dne 12. června 1930, č. D 2728/30). Ministerstvo školství vydalo nařízení o zavedení rodičovských sdružení při každé škole. Dne 19. října 1930 bylo zavedeno na měšťanské škole. Tvořilo ho šest rodičů (2 z Adamova, jeden za Josefov, Babic, Vranova a Útěchova), dva učitelé a ředitel. Předsedou se stal Ing. J. Brožek. První akcí rodičovského sdružení byla polévková akce pro přespolní žáky a společná besídka žáků s rodiči s programem a občerstvením.
Ve školním roce 1932/33 poprvé všechno žactvo z Adamova bylo společně v budově Masarykovy měšťanské školy. Během prázdnin byly z bytů ředitele a učitele, z kabinetů udělány prostorné třídy obecné školy. V budově obecné školy se chystali dva velké byty a čtyři svobodárny. Dne 13. března 1933 na žádost místní školní rady a obecního zastupitelstva zemská rada povolila, aby byla obecná škola spojena pod společnou správou ředitele školy měšťanské tím, že řediteli spojených škol zůstane zachován nárok na naturální byt. Současně se zrušilo místo řídícího učitele a zřídilo se místo učitele. V tomto školním roce poslal ředitel školy žádost na kancelář prezidenta republiky o změnu názvu školy. Škola nesla od tohoto roku čestný název Masarykova obecná a měšťanská škola v Adamově V březnu 1935 bylo posláno panu prezidentovi toto blahopřání k narozeninám. "My, žáci obecné a měšťanské školy v Adamově, které jste propůjčil své slavné jméno, jako svému tatíčkovi, přejeme Vám v den Vašich narozenin jménem všech: Buďte nám ještě dlouho zachován, / veďte nás dále učte nás stále / jste námi všemi vřele milován." Podepsáni byli dva žáci z každé třídy, učitelský sbor, předseda místní školní rady a starosta. Když ve stejném roce T. G. Masaryk abdikoval na funkci prezidenta, byl mu zaslán následující telegram: "My žáci a učitelé Masarykovy obecné a měšťanské školy v Adamově s hlubokým smutkem přijímáme zprávu o Vaší rezignaci. Pro nás zůstanete navždy mravním vzorem a slibujeme Vám, že zůstaneme věrni Vašim ideám. Pane prezidente, Osvoboditeli, buďte dlouho zdráv!"
Škola se začíná modernizovat. Roku 1936 bylo zřízeno ústřední topení brněnskou firmou nákladem 70 tisíc, v podkroví postavena místnost pro učební sbírky v hodnotě 6 tisíc. Rodinné sdružení pořídilo školní rozhlas pro jednotlivé třídy s mikrofonem a elektrickým gramofonem nákladem 6 tisíc, telefonem byla spojena ředitelna a sborovna, byl zakoupen filmový aparát na 16 mm film a filmový aparát na diapozitivy. Situace v Evropě byla velmi v roce 1938 napjatá. Německo začíná vážně ohrožovat samostatnost Československa. I v adamovské škole, jako i na jiných školách, je pořádána mezi žáky a učiteli sbírka na obranu státu. Ve školním roce 1938/39 se změnil název školy na Újezdní školu měšťanskou s přidělením obcí Adamov, Babice, Vranov, Útěchov, Josefov a část osady Habrůvky. Před budovou byla upravena terasa a postaven pomník Tomáše G. Masaryka. Zasloužila se o to místní školní rada, příspěvek obce a sbírka občanů.

Druhá světová válka:
Ve školním roce 1939/40 byla obecná škola trojtřídní a smíšená. Měla také nový název – Měšťanská škola, slovo újezdní se z názvu vypustilo. Byla zřízena mateřská školka, v které bylo zapsáno 34 dětí ve věku 4 – 5 let, třída pro ni byla upravena v budově měšťanské školy.
Ve školním roce 1940/1941 skončil s funkcí ředitel Josef Praus, novým ředitelem byl jmenován František Pecina. Bylo ustaveno „ Rodičovské sdružení“, předsedou se stal František Handl z Adamova. Ve školním roce 1941/42 byla obecná škola pouze dvoutřídní. Od 1. září 1941 byl název měšťanská škola nahrazen označením Hlavní škola. Byla čtyřletá a její první ročník tvořil bývalý pátý postupný ročník školy obecné a tři ročníky školy měšťanské. Hlavní škola se stala školou výběrovou. Ve školním roce 1944/1945 chyběli dva učitelé (B. Jílek, B. Klimeš), byli totálně nasazeni. Od vánoc se nevyučovalo až do 4. dubna 1945, protože škola byla částečně obsazena od 10. února 1945 čtyřiceti muži policejního pluku a od 14. března 1945 četnictvem hlídajícím železniční trať. Ve dvou třídách byla umístěna odborná škola učňovská Škodových závodů. Dne 18. dubna 1945 bylo přerušeno vyučování pro neustálé letecké poplachy. Od 24. dubna 1945 bylo v celé škole ubytováno vojsko a četnictvo. Dne 25. bubna 1945 byl Adamov bombardován. V těsné blízkosti školy spadly tři pumy – všechna okna ve škole byla vytlučena. Dne 9. května 1945 – odtáhlo německé vojsko z Adamova, Němci zničili všechny železniční a silniční mosty, demolovali továrnu. Krátce po poledni ten samý den projela Adamovem celá jedna divize Rudé armády a divize rumunská, která částečně v Adamově přenocovala. Škola byla po vojácích dosti poškozená.

Poválečné období:
Dne 22. května 1945 bylo opět zahájeno vyučování na obecné i měšťanské škole, 5. června byla znovu otevřena i mateřská škola. Byla ustanovena na okrese vyšetřovací komise, která prováděla očistu učitelů (ti museli pravdivě vyplnit dotazníky o činnosti za okupace). O letních prázdninách učitelé museli absolvovat šestitýdenní kurzy ruštiny v Brně. Ve školním roce 1945/1946 odchází do Výzkumného ústavu v Brně ředitel František Pecina, místo něj nastupuje Vladislav Kvasnička. Od března 1946 se vyučovalo zase i v sobotu. Dne 6. června 1946 byl znovu odhalen pomník prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Na budově školy byl umístěn nápis "Masarykova obecná a měšťanská škola".
Dne 21. dubna 1948 byl schválen nový školský zákon o jednotné státní škole. Podle něho národní škola (místo obecné) měla 5 tříd, střední škola 3 třídy a jednoroční učební kurz. Byl ustanoven stálý školní lékař pro žáky v okrese. Ve škole byly provedeny velké opravy (nátěry, světla, umyvadla ve třídách). 1. února 1949 byla oddělena od správy střední školy správa školy národní. Téhož dne byl Adamov zařazen do okresu Blansko, což vyvolalo velké protesty. Ředitel Oldřich Pleva, který působil na škole jeden rok, byl jmenován okresním školním inspektorem, správou školy byl pověřen na půl roku učitel Jan Pivoda. V srpnu 1949 byl na základě konkurzu nově jmenován ředitel střední školy Rudolf Fojt. V tomto roce převzaly Škodovy závody v Adamově patronát nad střední školou.
Ve školním roce 1949/1950 adamovská střední škola organizovala první soutěž – celookresní pravopisnou soutěž. Den soutěže byl nazván „svátek českého pravopisu“. V březnu 1950 byly založeny pionýrské oddíly Junáka. Klubovnu měli pionýři v budově střední školy, Škodovy závody ji vybavily nábytkem. Vzniká také Československý svaz mládeže. Od prosince 1950 započalo pravidelné vaření obědů pro žáky. Místo pracovních záznamů se objevují žákovské knížky. Dne 7. června 1951 byly slavnostně zahájeny první závěrečné zkoušky. Na základě směrnic Ministerstva školství vědy a umění byla zřízena devítiletá škola (národní a střední školy byly opět spojeny pod jedinou správu – důvodem bylo jednotné všeobecné vzdělání). Ředitelem devítileté školy v Adamově byl jmenován dosavadní ředitel národní školy Josef Kysela, zástupcem ředitele se stal dosavadní ředitel střední školy Rudolf Fojt. Výnosem ONV škol. referátu v Blansku ze dne 29. září 1951 byla zřízena při zdejší národní škole školní družina. Byla jen pro děti zaměstnaných matek. Činnost školní družiny byla zahájena 1. října 1951, vedla jí Vlasta Fojtová. Školní družina byla umístěna v pionýrské klubovně, která sloužila zároveň jako jídelna. Ve školním roce 1953/1954 se novým ředitelem školy stal Vilém Čermák. Hudební škola v Blansku zřídila odbočku na zdejší škole. Vyučovalo se zde hře na klavír a housle, o kterou byl velký zájem. Na škole začaly působit různé kroužky: technický, pěvecký, tělovýchovný, šachový.

Školní budova ve čtvrti Klementa Gottwalda:
Protože se od roku 1952 začaly stavět v Adamově nové obytné domy, stěhovaly se do nich mladé rodiny s dětmi. Dětí ve škole rychle přibývalo, třídy byly velmi početné. Ve školním roce 1954/1955 musela být 5. třída umístěna do dřevěného domu. Školní žákovský výbor začal posílat do závodního časopisu Směr příspěvky. Po mnoha letech byl opět uspořádán v sále jídelny závodního klubu dětský karneval. Žáci se připravovali na první celostátní spartakiádu. Žáků stále přibývalo, v souvislosti s tím byl nedostatek učeben, a proto se učilo na směny. Některé ročníky byly umístěny v průmyslové škole.
Na podzim roku 1955 se začala stavět nová budova národní školy na Ptačině (číslo popisné 281). Dne 17. prosince 1956 zde začalo vyučování. Konalo se slavnostní shromáždění žáků, učitelů a zaměstnanců školy a hostů. Okolí školy ještě nebylo upraveno, ale šlo o to ukončit provisorní výuku ve Večerní průmyslové škole pro pracující, která jim poskytla učebny. Ředitelem školy se stal Jaroslav Pokorný. Žáci si vybudovali žákovskou knihovnu ze svých vlastních soukromých knihoven, zařizovaly se i školní dílny.


Nová budova školy na Ptačině (nakladatelství Orbis - Praha)


Pamětní plastová medaile vydaná jako upomínka k 10. letům školy na Ptačině

Ve školním roce 1958/1959 se stal ředitelem školy Jiří Ambrož. Zvýšil se počet žáků, otevřely se nové třídy tím, že byla provedena adaptace všech vhodných místností. Zřídilo se další oddělení školní družiny. Na škole pracovala pionýrská skupina P. Jilemnického. Žáci pravidelně a každoročně hráli divadelní hry, pořádali besídky pro rodiče, karnevaly, navštěvovali filmová představení. Ve školním roce 1960/1961 podle nového školského zákona má škola název Základní devítiletá škola 1. – 5. ročník. Žáci dostali učebnice a všechny pomůcky zdarma. Škola navázala přátelství se školou ve Velkém Grobu na Slovensku. Pravidelně se navzájem navštěvovali. Rodiče žákům pomáhali při vybudování zahrady a jejímu oplocení.
10. listopadu 1963 byla slavnostně odhalena před budovou školy na Ptačině busta Petra Jilemnického (jeho první žena učila na Adamovské škole, on zde získal mnoho přátel). Bylo to dílo akademického sochaře Františka Hořavy. Bustu odlili podle jeho předlohy pracovníci ČKD v Blansku. V polovině 60. let se snížil počet žáků, bylo otevřeno jen osm tříd (dříve 10) a čtyři oddělení školní družiny. Každoročně se konaly hospitace učitelů a zástupců úplných ZDŠ, inspektorů a učitelů z okresu Blansko na této škole. Učitelé školy byli pověřeni proškolováním učitelů okresu. V roce 1978 učitelský kolektiv obdržel vyznamenání s názvem "Vynikající kolektiv 1977". Tento čestný titul převzal 23. března 1978 z rukou náměstka ministerstva školství ředitel Jiří Ambrož v aule Pedagogické fakulty UJEP v Brně. Bylo to zasloužené zhodnocení několikaleté experimentální činnosti školy při ověřování nových osnov.
V 80. letech vzrostl počet žáků. Vyučovalo se v osmi až deseti třídách, počet oddělení školní družiny stoupal někdy až na šest. Byl zaveden pravidelný plavecký výcvik žáků. Za pomoci rodičů byl upraven pozemek pro práci pěstitelství na 1. stupni ZŠ. Zároveň byl upraven skleník, včelín a chata, Také bylo dokončeno pařeniště. Byly položeny obrubníky u záhonů a vysázeny stromy a keře.
V roce 1990 dosáhl důchodového věku ředitel Jiří Ambrož. Novým ředitelem byl podle výsledků konkurzu jmenován Pavel Jílek. Ve školním roce 1993/94 se poprvé konal den otevřených dveří, jehož cílem bylo přiblížit práci školy rodičům i široké veřejnosti. Ředitel Pavel. Jílek vykonával funkci do 30. června 1996. V souvislosti s legislativními změnami došlo 1. září 1996 k přičlenění školy k Základní škole na ulici Komenského v Adamově a následné zrušení ředitelství ZŠ na ulici Ronovská. Historie samostatné školy od roku 1957 skončila, stalo se z ní odloučené pracoviště Základní školy Adamov.

Předškolní zařízení na Ptačině:
V roce 1956 započaly stavební práce v blízkosti školní budovy na Ptačině. Nová stavba (číslo popisné 282), která byla dokončena o dva roky později a náklady na ni dosáhly přes jeden milion Kčs, představovala vůbec první jesle na okrese. Jejich kapacita dosáhla 37 batolat.

Ve školním roce 1957/58 se stal ředitelem osmiletky Vilém Čermák, jeho zástupcem Václav Kozel. Podle výnosu Ministerstva školství bylo zavedeno dvakrát týdně odpolední vyučování – zde to bylo v úterý a ve čtvrtek. V následujícím školním roce se ředitelem stává Václav Kozel, zástupcem Vilém Čermák. Ve školním roce 1960/61 zástupce Čermák odchází do Brna, jeho místo zaujala Vlasta Fojtová. Byl vydán nový školský zákon, podle kterého je povinná devítiletá docházka. Proto od 1. ledna 1961 místo osmiletých škol vznikají základní devítileté školy. První až šesté třídy se začaly učit podle nových osnov. Protože na škole byl dvojnásobný počet tříd oproti učebnám, začalo dvousměnné vyučování. Učitelský kolektiv byl rozdělen na dva kolektivy, rozvrh hodin byl vypracován zvlášť pro každou směnu.
Ve školním roce 1962/63 odchází Václav Kozel (jako ředitel ZDŠ Erbenova v Blansku), z Lipovce přichází nový ředitel Miroslav Kouřil, zástupkyně Fojtová zůstává. Největším problémem byl nedostatek místa, jednalo se o propůjčení učeben v závodě, rovněž se projednával plán výstavby nové školy. V následujícím školním roce byla započata výstavba nové školní budovy s 12. třídami na Horce. Dne 2. října 1966 byla tato budova ZDŠ (číslo popisné 324) slavnostně otevřena. Při otevření nové školy vydatně pomohli sami žáci. Podíleli se na úklidu i na stěhování nábytku. Ředitel zůstal Miroslav Kouřil, zástupcem Vlasta Fojtová. Do nové školy přešli pouze žáci 6. - 9. ročníku, žáci 1. - 5. ročníku zůstali v dolní budově. V následujícím školním roce byla provedena generální oprava vody a elektroinstalace v dolní budově. Práce nebyly dokončeny k začátku vyučování, proto byli žáci 1. - 5. ročníku přemístěni do horní školy. Učili se ve školním klubu, dílnách, ve volných učebnách.
Ve školním roce 1970/71 na dolní škole zůstávají 1. - 4. ročníky, 5. ročník byl umístěn na nové škole. V dalším školním roce se změnil zástupce ředitele, místo Vlasty Fojtové převzal Pavel Jínek. Vzrostl počet žáků na prvním stupni, proto byla na horní školu přemístěna i 4. třída. Již v září se konalo jednání ohledně přístavby 6 učeben. Byla zavedena zubařská ordinace ve škole. Dne 2. dubna 1973 začaly terénní úpravy pro přístavbu. Ve školním roce 1973/74 odchází předchozí vedení školy a nastupuje nový ředitel Vilibald Novosad a zástupce Petr Chalupa. Vyučování probíhalo v obou budovách. Byla dokončena pracovna fyziky a chemie, byly dány do tříd nové tabule. Škola (obě budovy) měla 22 tříd a 560 žáků. V následujícím roce byla zřízena síň tradic a vybudovaná pracovna výtvarné výchovy. Ve školním roce 1976/77 odchází zástupce Petr Chalupa, zástupkyní se stává Jana Charvátová. Stavba se nachýlila do závěrečného stadia.
20. listopadu 1976 byl v přístavbě slavnostně zahájen provoz. Výzdoba ve vstupní hale byla provedena keramickými dekorativními kachličkami podle návrhu výtvarníka Ladislava Sedlaříka. Přístavbou škola získala 6 tříd a 4 odborné pracovny (kovodílny, dřevodílny, cvičný byt, promítací síň). Celkově škola měla 21 učeben, 7 odborných pracoven, 17 kabinetů a tělocvičnu. Od 1. dubna 1982 byl opět zahájen provoz v dolní budově. Školní družina tam měla čtyři místnosti, Lidová škola umění dvě třídy a dva kabinety, Střední odborné učiliště obchodu a služeb tři třídy.
Ve školním roce 1990/91 se změnilo vedení školy. Ředitelkou se stala Věra Hlaváčová, zástupcem Sylvie Grolichová. Začala výuka anglického a německého jazyka. Školní družina se trvale přestěhovala do budovy školy na ulici Komenského. Ve třídách byly instalovány nové tabule.
Školní rok 1991/92 – ředitelka Věra Hlaváčová odchází na Školský úřad v Blansku, ředitelkou se stává Květoslava Žáčková. V následujícím školním roce Sylvie Grolichová odchází do důchodu, místo ní nastoupila do funkce zástupkyně ředitelky Jana Burianová. Vedení školy s učiteli jednotlivých předmětů připravilo základní minimum znalostí žáka ZŠ – tzv. standarty. Cílem bylo zjistit úroveň znalostí jednotlivých žáků po absolvování ZŠ.
Ve školním roce 1993/94 žáci a učitelé připravili vánoční besídku a zábavný program, to vše bylo součástí oslav výročí založení města Adamova. Začal se uskutečňovat projekt „ Zdravá škola“ (pitný režim, o velké přestávce se mohli žáci zabývat různými aktivitami ve školní tělocvičně, v herně ŠD, čítárně, v místnosti se stolním tenisem, nebo na školním hřišti). Žáci navštěvovali divadla, kina, exkurze, výstavy, výchovné pořady, plavecký a lyžařský výcvik, učili se dopravní výchovu na dopravním hřišti v Blansku. Veškerá činnost byla zaměřena na ozdravění vzdělávacího a výchovného procesu. Pokračuje projekt Zdravá škola, byly vypracovány dva nové projekty: Vyučování bez stresu a Primární prevence drogových závislostí a škola získala dotace od Školského úřadu Blansko. K ozdravění pitného režimu byly na chodbách instalovány fontánky. Ve školním roce byla koncepce školy zaměřena na rodinnou výchovu, ekologii a rozvoj výpočetní techniky na ZŠ. Projekty „ Vyučování bez stresu“ a „Partnerství pro život“ byly postupně uváděny v život tak, aby prostředí školy, vyučování a výchovný proces neustále přispíval k zdravému vývoji dětí. Byla instalována nová zářivková tělesa ve třídách, rovněž byl zaveden ragulační systém vytápění, řízený počítačem a rozvod kabelové televize.
Od školního roku 1996/97 se škola na Ronovské 12 stala elokovaným pracovištěm ZŠ Adamov, Komenského 4. Na Ronovské řídil školu nový zástupce ředitele Jiří Kratochvíl. Ve školním roce 1997/98 vzniká na škole Středisko volného času pod vedením Edity Kuběnové. Středisko pravidelně pořádá příměstský tábor. V mnoha kroužcích se jejich vedoucí starají o využití volného času žáků. Zapojilo se asi 350 dětí. Byly provedeny rekonstrukce zařízení školní jídelny na ulici Komenského. V budově školy na ulici Ronovská byla provedena rekonstrukce osvětlení, obnoveno zařízení tříd školní družiny – nový nábytek a provedeno rozšíření jídelny. Ve školním roce 1998/99 odchází do důchodu Květa Žáčková, na základě výsledku konkurzu byla do funkce ředitelky jmenovaná Jana Burianová, do funkce zástupkyně Jaroslava Šmerdová.
Dne 1. dubna 2005 došlo ke sloučení všech mateřských škol se školou základní. Od této chvíla jednotné adamovské školství nese název Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace.
V roce 2009 byl Základní umělecká škola přesunuta do budovy Základní školy na ulici Ronovská. O rok později byly obě budovy Základní školy zatepleny.


Nově zateplená budova školy číslo popisné 324 na ulici Komenského

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 123.
GROLICH, Vratislav. Školství v Adamově v letech 1780 - 1857. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1967, roč. XI, č. 2. Adamov : Historicko-vlastivědný kroužek. s. 1-2.
GROLICH, Vratislav. Germanisační snahy v adamovském školství v letech 1872-1884. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, roč. XIII, č. 4. Adamov : Historicko-vlastivědný kroužek. s. 9-12.
GROLICH, Vratislav. 50. výročí vzniku měšťanského školství v Adamově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1970, roč. XIV, č. 2. Adamov : Historicko-vlastivědný kroužek. s. 19-20.
Historie školství v Adamově [online]. [cit. 2013-02-04]. Dostupné z:<http://zs-adamov.cz/o-skole/historie-skolstvi-v-adamove/>

 

Poslední aktualizace 02. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist