Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Časová osa

1421

první zmínka o hamru na Adamovsku.

1432
připomínán rybník pod hradem.

1679
29. září – poprvé uváděn název Adamov.

1732
Hamry ustanoveny jako samostatná obec se svou obecní správou a dostala od vrchnostenského úřadu úřední název Adamov.

1793
20. července – požár v hamrech.

1804
ve zdejších železárnách vznikly první lité medaile na Moravě.

1808
4. března – požár v hamrech.

1809
zbudován zámek.

1822
9. července – Nový hrad navštívil arcivévoda František Karel.

1832
zbudován obytný dům tzv. Svatá Anna.

1834
19. března – vyletěla do povětří prachárna Vincenta Kotasa v Křtinském údolí.

1839
domy v obci byly nově přečíslovány.

1841
požár v obci, v němž vyhořel i školní budova č. 21.

1848
dokončena stavba nádražní budovy.

1849
1. ledna – byla otevřena železniční trať Brno – Česká Třebová.
15. dubna – v blízkosti adamovského tunelu č. IV vykolejil vlak vezoucí 167 hulánů.

1850
15. prosince – zřízen poštovní úřad.
postavena kuplová pec.

1851
postaveny dvě zkujňovací výhně.

1852
31. října – byla vysvěcena kaplička.
v Josefově vystavěny dvě menší pece na výrobu vápna.

1857
4. prosince – vysvěcen nově zbudovaný kostel.
zbudován kostel svaté Barbory, fara, hřbitov a nová budova č. p. 46 (pro potřebu školy).

1858
17. ledna – první svatba v novém kostele.
pravděpodobně v tomto roce založen adamovský okrášlovací spolek.

1862
12. ledna – Františku Palackému, Františku Ladislavu Riegerovi a Aloisi Pražákovi bylo uděleno čestné občanství obce.

1863
14. října – založen čtenářský spolek.
dána do provozu nová válcovna.

1866
nákladem Pavla (majitel prachárny) a Anny Kotasových byl v Josefově postaven kříž.

1868
(podle roku na kříži 1887) nákladem adamovských občanů postaven kříž u domu Rumlerových (nyní u kostela).

1869
bratranci Felklovými byla v Předsíni Býčí skály nalezena bronzová soška býčka.

1871
zbudována nová slévárna a turbina.

1872
12. března – zřízena četnická stanice.
říjen – výkopové práce v Předsíni Býčí skály, které vedly k nálezu tzv. Halštatského pohřbu.

1873
8. února – ples na podporu vybavení školní třídy.

1874
11. července – ředitel adamovské strojíny Friedrich Drathschmied sbírku na školní výlet.

1876
31. července – v Křtinském údolí vybuchla Rumlerova prachárna.

1877
byla definitivně zastavena výroba ve Františčině huti.

1878
1. října – ve škole zřízena německá třída.

1879
23. prosince – podepsána smlouva o pronájmu s firmou Märky, Bromovský a Schulz.

1880
1. února – adamovské železárny pronajaty byly pronajaty na 25 let firmě Märky, Bromovský a Schulz.
1. listopadu – zavedení telegrafní spojení.
založen Sbor dobrovolných hasičů.

1884
18. července – ve škole zrušena německá třída.

1887
4. září – slavnostně zpřístupněna Alexandrova rozhledna.
budova č. p. 46 byla o jedno patro rozšířena.

1889
v místních železárnách vyroben Marcusův automobil.

1890
22. června – čtenářský spolek uspořádal výlet na Švýcárnu, po návratu byla uspořádána taneční zábava ve Skalním sklepě.
30. září – konáno slavnostní svěcení školního praporu, který věnoval čtenářský spolek.
první založení Sokola.
byl z darů vybudován na Mírově kříž.

1891
definitivně zamítnuta žádost na vrácení Světelského oltáře.

1892
u vlakového nádraží postaven první železniční nadchod.
založena Odbor ústřední Matice školské.

1893
ve městě postavena montovna, modelárna a zřízena vlečná trať od vlakového nádraží do starého Adamova.
zbourán hostinec "Skalní sklep" a vystavěn nový.

1894
12. srpna – Místní odbor Ústřední matice školské a čtenářský spolek uspořádaly výlet do Josefova, po návratu byla uspořádána taneční zábava ve Skalním sklepě.

1896
druhé založení Sokola.

1899
německou společnostní vybudována parní pila.

1905
15. července – firma Märky, Bromovský a Schulz odkoupila od Lichtenštejnů adamovské železárny.
1. září – zavedeno do Adamova telefonní spojení.
5. listopadu – založena Dělnická tělocvičná jednota.
postaven Bílý dům.

1906
18. května – na železnici zemřel drážní dělník Michael Verchnal.
třetí založení Sokola.

1908
zřízena pokračovací škola při obecné škole.

1910
Firma Märky, Bromovský a Schulz fúzovala s Pražskou akciovou společností na výrobu strojů.

1911
12. února – Dělnická tělocvičná jednota přistoupila jednota k mezinárodnímu svazu a mění své jméno na Mezinárodní dělnickou tělocvičnou jednotu.
28. srpna – na železničním nádraží se srazil osobní vlak s nákladním.
18. prosince – na koleje v blízkosti nádraží byly nastraženy kameny a poškozeny vyhybky.
v Adamově je postavena nová hala pro výrobu mostních konstrukcí.
postaveny dva dělnické domy naproti Sokolovně.

1913
kartelové sdružení českých strojíren, složené z Pražské akciové, Ringhofferovy a Bromovského strojírny, se rozrostlo o Škodovku.

1914
26. července – poslední předválečné cvičení Dělnické tělocvičné jednoty.
3. prosince – na trati se srazily vlaky nákladní a sanitní.
založen Včelařský spolek.

1915
5. října – úředně zastavena činnost Dělnické tělocvičné jednoty.

1916
27. dubna – Adamov uzavřel první smlouvu s vedením podniku o dodávce elektrické energie.
9. října – zavražděn Alois Šenk, hajný na Novém hradě.

1918
11. ledna – strojírny v Adamově koupil rakouský zbrojařský koncern Daimlerových motorů.
1. října – zástupci Daimlerova koncernu převzali operativní správu závodu.
28. října – na stěně Skalního sklepa se byl namalován nápis: "Ať žije Wilson a Masaryk".

1919
15. června – první republikánské volby do obecního zastupitelstva.
8. července – novým starostou byl zvolen Jan Bezchleba.
12. října – do rukou přešla knihovna hasičského sboru, čímž vznikla první obecní knihovna.
obnovení činnosti Dělnické tělocvičné jednoty.
založen Dělnický divadelní kroužek.

1920
9. února – výnosem zemské rady byla povolena měšťanská škola.
28. února – Adamov uzavřel smlouvu s vedením podniku o dodávce elektrické energie.
srpen – založeno Družstvo Dělnického domu v Adamově.
12. září – slavnostně otevřena budova přestavěna pro potřeby měšťanské školy.
10. – 15. prosince – generální stávka adamovského dělnictva.
21. prosince – po generální stávce byli zatčeni starosta obce Jan Bezchleba, jednatel děl. organizace Jan Melč, vzdělavatel DTJ Karel Žejdík a obecní radní Jan Procházka.
část katastrálního území Bílovic nad Svitavou převedeny na Adamov (především pozemky kolem železničního nádraží).
založen Tamburášský kroužek.

1921
1. ledna – majitelem strojírny v Adamově se stala firma nazvaná Akciová společnost pro stavbu strojů a mostů se sídlem v Praze.
9. února – vynesen rozsudek nad Janem Bezchlebem a Karlem Žejdíkem, kteří organizovali generální stávku.
16. – 21. února – se provádělo sčítání lidu.
14. – 16. května – založení KSČ v Adamově.
16. září – Adamovem projížděl zvláštním vlakem prezident Tomáš G. Masaryk.
19. listopad – slavnostně otevřen Dělnický dům.

1922
15. února – dodatečně podepsána smlouva s vedením závodu o přenechání pozemku pro stavbu Dělnického domu.
21. listopadu – František Mlýnek založil městskou kroniku.

1923
29. ledna – 7. února – v důsledku ekonomické krize byla výroba v továrna zastavena.
18. února – lesní statek patřící Lichtenštejnům převeden do majetku státu.
15. – 18. února – přešel lesní velkostatek Adamov ve správu státu.
1. května – hotel Skalní sklep si pronajali bratři Ducháčkové.
10. června – ve Skalním sklepě se uskutečnil koncert k 42. výročí založení Hasičského sboru.
6. července – ve Skalním sklepě konána přednáška o smrti Jana Husa.
14. října – Jan Bezchleba byl zvolen podruhé v řadě starostou.
postaven dům Antonína Melichara (vedle kapličky).

1924
1. dubna – pro potřeby místního učitelstva koupen obcí dům č. 13.
1. června – započaty výkopové práce pro Sokolovnu.
srpen – provedena přestavba domu č. 66.
září – zkolaudovány nové domy Antonína Melichara a Jana a Františky Handlových.
17. listopadu – v Adamově vyrobena první lokomotiva, byla jím lokomotiva řady 423.
17. listopadu – v Dělnickém domě se konal tajný sjezd Komunistické mládeže ČSR.
21. prosince – dokončeny stavební práce na Sokolovně.
V Adamově vznikla první komsomolská buňka v brněnském kraji.
založena tzv. Kampelička.

1925
31. května – slavnostně otevřena Sokolovna.
14. října – uzavřena licenční smlouva o výrobě vzduchotlakových brzd s podnikem Kunze-Knorr v Berlíně.
říjen – započato s budováním elektrického osvětlení nádraží.
dokončeny a obývány domy p. Kotase a J. Bezchleby.

1926
3. října – slavnostně otevřena nová budova měšťanské školy.
ve strojírnách započala výroba brzd systému Kunze-Knorr.

1927
2. května – započaty přípravy na vybudování vodovodu.
17. července – rozvodněný Křtinský potok a v Mírově strhl dva domy.
13. listopadu – Jan Bezchleba byl zvolen potřetí v řadě starostou.
21. prosince – majitelem strojírny v Adamově se stala brněnská Zbrojovka.
vyrobena první pojízdná elektrárna pro SSSR.
založena občanská záložna Budoucnost.
postavena brzdárna.

1928
23. března – v továrně vypukl požár.
květen – založen spolek československý Červený kříž.
13. června – ve Skalním sklepě vypukl požár.
na Mírově byl upraven tok Křtinského potoka.

1929
18. června – slavnostní otevření Lesního Slavína.
1. října – zprovozněn obecní vodovod.

1930
28. ledna – obecní zastupitelstvo se na schůzi usneslo na pojmenování ulic.
5. – 6. června – oslavy 50. výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů.

1931
2. července – adamovské dělnictvo vstoupilo do stávky.
19. září – založen spolek Hlahol.
7. listopadu – Večer písní Hlaholu v Sokolovně.
28. listopadu – provedena fúze Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů v Adamově s pražskou firmou Novák a Jahn.

1932
5. března – Večer písní Hlaholu v Dělnickém domě.
7. května – Koncert Hlaholu v Sokolovně.
17. – 18. září – Tyršovy oslavy v Sokolovně.
28. října – Státní oslavy
11. prosince – zahájena stávka adamovských dělníků proti propouštění.
nákladem 89 000,- byla vybudována nová cesta od kostela k nádraží.

1933
1. ledna – Škodovy závody se stávají majiteli adamovské strojírny.
5. března – oslava výročí narození Tomáše G. Masaryka.
12. března – oslava výročí úmrtí Karla Marxe v Dělnickém domě.
11. června – Národní písně u zámečku.
1. července – Škodovy závody dávají výpověď Adamovu na dodávku elektrického proudu.
červenec – stavba nového mostu přes Svitavu, vydlážděno náměstí Práce a zregulován Křtinský potok.
28. října – Státní oslava v Sokolovně.
výstavba provozu 70.

1934
6. března – oslava výročí narození Tomáše G. Masaryka.
15. listopadu – Dělnický dům po neprodloužení nájemní smlouvy ze strany závodu byl od FDJT odkoupen do vlastnictví železáren.
zrušen Sbor dobrovolných továrních hasičů – náhradou vznikly Závodní požární sbor a místní Sbor dobrovolných hasičů.

1935
1. ledna – katastrální změnou připadl Mírov k Adamovu.
16. února – Taneční ples ve Skalním sklepě.
22. května – výlet organizovaný Hlaholem na Nový hrad.
27. – 28. října – Státní oslava v Sokolovně a ve škole.
postaven nový most přes Svitavu.
postaven tzv. Dům Šebelovy dobročinné nadace.
postaven vodojem nad kapličkou.
započata výstavba přeložené silnice na Křtiny za Bílým domem a Svatou Annou.

1936
18. ledna – Taneční ples.
5. března – oslava výročí narození Tomáše G. Masaryka v Sokolovně.
1. května – oslava Svátku práce u Drexlerů.
27. října – Státní oslava v Sokolovně.
mezi Babicemi nad Svitavou a Adamovem postaveny dva betonové mosty.

1937
7. března – oslava výročí narození Tomáše G. Masaryka ve Skalním sklepě.
23. května – slavnostně odhalena busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí.
1. září – pokračovací škola byla přeměněna na závodní učňovskou školu.
21. září – tryzna za Tomáše G. Masaryka v Sokolovně.
28. října – Státní oslava.
zprovozněna nová silnice mezi Adamovem a Brnem.

1938
2. února – dokončené elektrické osvětlení Kolonie.
7. března – pietní vzpomínka Duchovní odkaz Tomáše G. Masaryka.
28. května – před Sokolovnou byly oslaveny narozeniny prezidenta Edvarda Beneše.
12. června – volby do obecního zastupitelstva.
29. června – novým starostou byl zvolen Jan Melč.
odhalena busta Tomáše G. Masaryka.

1939
5. listopadu – z funkce ředitele závodu byl odvolán František Jílek, na jehož místo nastoupil Jan Placák.
červen – ve městě zřízena 1. mateřská škola, která byla umístěna v budově č. p. 46.
19. srpna – zákaz vývozu jakéhokoliv zbrojního materiálu z Adamova do zahraničí.
místní závod byl přičleněn k německému zbrojnímu podniku Hermann Göring Werke.

1940
18. června – zatčen ředitel závodu Jan Placák, na jehož místo nastoupil František Titl.
20. srpna – reorganizace zbrojní výroby závodu.
bylo vybudováno betonové dláždění od kostela k říčce.

1943
26. července – v Berlíně byl vydán příkaz k rozšíření zbrojní výroby a k výstavbě nových výrobních objektů v Adamově.
ukončila provoz zdejší pila, na jejím pozemku začala výstavba lisovny.

1945
9. dubna – železniční stanici převzala německá vojenská správa.
25. dubna – první sovětský nálet na Adamov.
8. května – vyhlášeno stanné právo, starosta Jan Melč byl zatčen.
9. května – Německé vojsko opustilo město, Sovětské v ten den do města vstoupilo.
10. května – volby do obecního zastupitelstva.
11. května – před měšťanskou školou byl pochován padlý sovětský voják Archin Korolkov.
13. května – do Adamova přijíždí desetitisíce repatriantů z koncentračních táborů a vystěhovalců, kteří kvůli poničené trati nemohou pokračovat dál na Brno.
17. září – založena adamovská pobočka Svazu přátel Sovětského svazu.
27. prosince – znárodnění zdejších Škodových závodů.

1946
7. března – oslava den narození Tomáše G. Masaryka.
27. dubna – v Sokolovně byl uspořádán Slezský večer.
1. května – oslava Svátku práce, které se zúčastnilo asi 800 obyvatel.
5. května – škola zorganizovala akademii k oslavě pražského povstání.
9. května – oslava 1. výročí osvobození.
12. května – oslava svátku matek.
16. května – Janu Bezchlebovi bylo udelěno čestné občanství.
26. května – volby do Národního shromáždění, podle kterých se řídili i volby do MNV.
28. května – oslavy narozenin prezidenta Edvarda Beneše.
16. června – slavnostní odhalení nové busty Tomáše Garrigua Masaryka.
13. září – bylo vzpomenuto na úmrtí Tomáše G. Masaryka.
14. září – vinobraní ve Skalním sklepě.

1947
27. ledna – první vlak zastavil na nově zbudované železniční zastávce.
26. října – slavnostně odhalen památník padlých lesníků za druhé světové války.
započata výstavba 15 rodinných dvojdomků v tzv. "Nové kolonii".

1948
24. února – generální stávka.
25. dubna – v Brně byly předány čtyři Řády 25. února I. a II. stupně Karlu Dosedlovi, Karlu Rolínkovi, Vladimíru Jarošovi a Františku Rutovi.
1. května – byly předány Řády 25. února III. stupně 18 adamovským občanům.
místní složce KSČ byl věnován prapor.

1949
1. února – Adamov byl přeřazen do blanenského okresu.
v budově u městského úřadu je zřízena hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

1950
1. ledna – adamovský podnik byl vyčleněn z majetkové podstaty Škodových závodů a zřízen jako samostatná firma Škodovy závody Adamov, národní podnik, se závodem Adamov a Nový Bor.
leden – matriky, které do této doby vedl farní úřad byly svěřeny Národnímu výboru.
11. června – slavnostní odhalení Žalmanova památníku.

1951
15. ledna – dráhy převzaly od Škodových závodů prodej jízdenek v zastávce Adamov zastávka.
10. června – slavnostně odhalena socha Rudoarmějce.
započala výstavba Kulturního domu.
zbourán Dělnický dům.

1952
30. ledna – ustanoven Závodní klub Adamovských strojíren.
1. května – název strojíren se změnil ze Škodových závodů, n. p. na Adamovské strojírny, n. p. Adamov.
započata výstavba sídliště na Ptačině.
založena základní organizace Svazarm v Adamovských strojírnách.

1953
15. června – Švihla podal návrh na odstranění busty Tomáše G. Masaryka.
4. července – na podaný návrh byla busta Tomáše G. Masaryka odstraněna.
18. prosince – slavnostně otevřen kulturní dům.
do Adamova dorazila Vnitřní stráž.
za třetí čtvrtletí byl v držení Adamovských strojíren Rudý prapor ministerstva strojírenství a svazu ROH.

1954
26. února – Státní opera v Adamově sehrála Molièrovu hru Bařtipán.
27. února – celozávodní konference KSČ v sále spartaku.
8. března – v kulturním domě oslaven mezinárodní den žen.
5. dubna – v Adamově byl pořádán krajský přebor v přespolním běhu.
8. dubna – Státní divadlo v Adamově sehrálo divadelní hru Oskara Nedbala Polská krev.
13. dubna – SPB uspořádalo oslava, při které byl kulturní dům přejmenován na KD Julia Fučíka.
16. května – volby do MNV a ONV.
5. listopadu – slavnostní zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství.
28. listopadu – volby do NS.
Vnitřní stráž opustila Adamov.
za druhé čtvrtletí byl v držení Adamovských strojíren Rudý prapor ministerstva strojírenství a svazu ROH.
při ZK ROH založen speleologický a kouzelnický kroužek a knihovna.

1955
6. března – všichni občané obce, krom tří, podepsali Výzva proti přípravám atomové války.
10. dubna – se konal druhý ročník přespolního běhu.
9. května – oslava 10. výročí osvobození.
22. května – okrskové veřejné cvičení na fotbalovém stadionu.
5. června – dětská besídka v kulturním domě.
19. června – přeborová soutěž motocyklů, jejíž trať probíhala Adamovem.
30. června – odjelo do Prahy na I. celostátní spartakiádu 99 adamovských cvičenců.
16. a 17. července – oslavy 75 let trvání hasičské jednoty.
16. října – doplňovací volby do MNV.
20. října – schůze v závodním klubu pěti zájemců o vlastivědnou práci, položen základ k založení historicko-vlastivědného kroužku.
15. prosince – ustanoven historicko-vlastivědný kroužek při ZK ROH.

1956
12. ledna – houslový koncert Antonína Moravce v Kulturním domě Julia Fučíka.
28. ledna – Ples sportovců v sále závodní jídelny.
29. ledna – 2. dětský karneval v sále závodní jídelny.
20. února – Svazácká estráda v Kulturním domě Julia Fučíka.
25. února – 11. března – výstava nábytku v Kulturním době Julia Fučíka.
23. března – slavnostně otevřeno zdravotní středisko.
18. až 25. dubna – v kulturním domě sehrána divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka.
22. dubna – celostátní přebor Rudé hvězdy v přespolním běhu v rámci něhož se koná III. ročník Běhu Adamovem o pohár TJ Spartak Adamovské strojírny.
27. května – speleologický a vlastivědný kroužek pořádali exkurzi do jeskyně Býčí skála.
31. května – ve starém provozu se vznítila hromada papíru, mastných hoblovaček a hader. Požár byl zlikvidován dřív než se rozšířil.
3. června – oslaven mezinárodní den dětí.
7. června – v závodním klubu ve Skalním sklepě besedovala Marie Majerová.
14. června – v závodním klubu přednášel Josef Voráč o strážnických slavnostech.
15. června – státní filharmonie sehrála v Adamově cyklus hudebních skladeb Antonína Dvořáka Slovanské tance.
24. června – slavnostně předán do užívání nový fotbalový stadion při konání okresní spartakiády v Adamově.
července – byly započaty výkopové práce obytných činžovních domů u MNV.
2. srpna – v kulturním domě koncert dechové hudby mladých ze závodního klubu Svit z Gottwaldov.
2. září – v Adamově proběhla I. ročník okresní soutěž motocyklů.
30. září – 10. října – v kulturním domě byla uspořádána výstava obrazů a památek malíře F. B. Zvěřiny.
27. října – na MNV proběhlo první vítání občánků.
7. listopadu – koncert závodní hudby Adamovských strojíren na Náměstí práce od 14:00 do 14:20.
7. listopadu – oslava Velké říjnové revoluce na Náměstí práce od 14:30 do 15:00.
7. listopadu – v sále Kulturního domu Julia Fučíka filmové přestavení druhého dílu husitské trilogie Jan Žižka. Promítáno v 15:30, 17:45 a 20 hodin.
8. listopadu – kino závodního klubu AS promítalo ve čtvrti Klementa Gottwalda sovětský film Hrdina Černého moře v časech 18:00 a 20:15.
11. listopadu – 4. ročník fotbalového turnaje o pohár ŠČSP za účasti čtyř fotbalových družstev.
11. listopadu – u pomníku Rudoarmějce položen věnec a odstartována štafeta do Blanska.
13. listopadu – v sále Kulturního domu Julia Fučíka přehlídka souborů LUT, které se přihlásili do soutěže.
14. listopadu – konfesní hřbitov byl převeden do správy MNV.
14. listopadu – filmové představení sovětského filmu Námořník Čižik.
22. listopadu – kino závodního klubu AS promítalo ve čtvrti Klementa Gottwalda sovětský film Koráby útoří v časech 18:00 a 20:15.
24. listopadu – filmové představení sovětského filmu Saltanat.
28. listopadu – filmové představení sovětského filmu Mexikánec.
2. prosince –  filmové představení sovětského filmu Pedagogická poema.
2. – 10. prosince – ve výstavní síni Kulturního domu Julia Fučíka proběhla Výstava sovětské knihy.
9. prosince – I. ročník veřejného turnaje stolních tenisů o cenu ZO SČSP v závodní jídelně.
10. prosince – posluchači Janáčkovi akademie musických umění z Brna provedli v Kulturním domě Julia Fučíka operu Bastien a Bastiena.
odstraněna prodejna tabáku u železniční stanice.
závod v Dobrušce byl začleněn k Adamovským strojírnám.
založen filmový kroužek při ZK ROH.

1957
15. ledna – u železniční zastávky byla otevřena prodejna jízdenek.
v lednu vyšlo první vydání Vlastivědných listů z Adamova.
4. února – v závodní jídelně proběhla literárně-hudební beseda "Božena Němcová".
16. února – požární sbor uspořádal v závodní jídelně Maškarní merendu.
16. března – Adamov navštívila Marie Majerová.
4. dubna – proběhl čtvrtý ročník Běhu kolem Adamova.
6. dubna – Adamovské strojírny navštívil poslanec blanenského okresu Rudolf Barák.
12. dubna – 17. května – celostátní akce Jarní úklid.
14. dubna – v Adamově proběhla okresní soutěž motocyklů nazvaná Hledání sněženky.
14. dubna – uspořádán závod přespolního "Běhu kolem Adamova", který byl též krajským přeborem KV ČSTV Brno.
12. května – otevření výstavy v Kulturním domě Julia Fučíka Josefovské údolí.
19. května – volby do národních výborů.
4. srpna – v Adamově proběhl II. ročník okresní soutěže terénních motocyklů.
3. listopadu – přebory dorostu v lesním běhu na 1 a 3 km.
6. listopadu – lampionový průvod a manifestace mládeže na Stadionu Spartaku.
7. listopadu – velká manifestace místních občanů a zaměstnanců Adamovských strojíren.
10. listopadu – V. ročník turnaje v kopané o pohár SČSP.
18. listopadu – koncert orchestru a solistů n. p. Stavoprojekt Brno v Kulturním domě Julia Fučíka.
19. listopadu – estrádní vystoupení Uměleckého souboru ministerstva vnitra.
22. listopadu – beseda občanů s účastníků festivalu v Moskvě.
29. listopadu – beseda ČSM s účastníků festivalu v Moskvě.
30. listopadu – v Kulturním domě Julia Fučíka slavnostní proběhlo slavnostní představení divadelní hry Přelom.
30. listopadu a 1. prosince – celostátní turnaj ve stolním tenisu o cenu SČSP v závodní jídelně.
12. prosince – v Kulturním domě Julia Fučíka proběhla kulturní a tělovýchovná akademie, kterou provedly školy, Spartak a ZK.
15. prosince – v závodní jídelně proběhl II. ročník bleskového turnaje družstev v šachu.
v Adamovských strojírnách dohotoven první prototyp náramkových hodinek.
v prvním čtvrtletí byla na jevišti Kulturního domu vybudována jevištní točna.

1958
11. ledna – v závodní jídelně uspořádán První občanský ples.
8. února – na Ptačině slavnostně otevřeny jesle.
11. února – členové operního studia Janáčkova divadla z Brna sehráli v Kulturním domě Julia Fučíka operu Rusalka.
16. – 26. března – ve výstavní síni byla uspořádána výstava miniatur-akvarelů malíře J. A. Votruby nazvaná Československé hrady.
27. března – celozávodní výbor ČSM pořádal v sále jídelny Maškarní karneval.
11. dubna – divadelní kroužek z Dubnice navštívil Adamov a v té příležitosti sehráli v Kulturním domě Julia Fučíka divadelní představení Náš pan ministr v časech 15:30 a 19:30.
18. dubna – v novinách Rovnost vychází článek Emila Hejla o Alexandrově rozhledně.
5. května – v závodním klubu se konala beseda delegací odborářů.
8. května – slavnostní večer s lampióny a vystřelováním dělobuchů na stadioně Spartaku.
9. května – vzpomínka na osvobození, hvězdicová štafeta, položeny věnce u pomníku Rudoarmějce.
17. května – koncert v kulturním domě Julia Fučíka pěveckého sboru Bendl z Brna.
6. června – vystoupení žákyň baletního oddělení hudební školy z Blanska v Kulturním domě Julia Fučíka.
15. června – na školním hřišti na Ptačině proběhlo veřejné cvičení Spartaku.
20. června – ve výstavní síni byla zahájena výstava školních prací adamovské osmiletky.
26. června – "baletní a hudební odpoledne" adamovských žákyň z kurzu rytmiky.
27. června – v Adamově vystoupila estráda uměleckého souboru ministerstva vnitra.
29. června – předány lehárny do užívání mateřské školy.
červen – svépomocná oprava Hrádkové cesty.
29. července – rozhodnuto o zřízení veřejného benzinového čerpadla.
8. srpna – v Adamově proběhl III. ročník okresní soutěže terénních motocyklů.
9. srpna – na prostranství u Kulturního domu byl uspořádán místní jednotou ČSPO Velký letní karneval.
Adamovské strojírny přibírají výrobu disků traktorových kol z Kunčic.

1959
7. ledna – znovuzahájení činnosti mužského pěveckého sbor.
26. července – v Adamově proběhl celostátní přebor branných motocyklových soutěží.

1960
9. dubna – Adamova byl přičleněn k okresu Blansko.
10. – 15. května – II. krajský festival divadelních souborů LUT konaný v Adamově.

1961
26. března – 4. dubna – výstava Maxe Švabinského.
15. – 20. května – v Adamově se konal I. krajská přehlídka divadelních souborů LUT Jihomoravského kraje.
1. července – Závodní klub ROH Adamovských strojíren se stal společným střediskem politicko-výchovné činnosti, kulturního a společenského života
10. – 20. září – výstava S. K. Neumann – život a dílo.
Sbor dobrovolných hasičů se stěhuje do nových prostor v ulici AB.
Josefov byl správně podřízena pod Adamov.
do Adamova byla přesunuta výroba čerpací a měrné techniky z pražské společnosti HEFA.

1962
25. února – 1. ročník mládeže ve stolním tenisu.
13. – 19. května – v Adamově se konal II. krajský přehlídka divadelních souborů LUT Jihomoravského kraje.
25. května – na stadionu se uskutečnil lehkoatletický pětiboj.
29. června – na stadionu se uskutečnil Dukelský závod branné zdatnosti.

1963
3. března – v kulturním domě Julia Fučíka se uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen.
28. března – oslavy Dne učitelů.
18. dubna – ONV Brno-venkov vydalo povolení k stavbě převaděče na Alexandrovce.
22. dubna – na Alexandrovce započaty rekonstrukční práce.
2. června – Adamov navštívili sovětští turisté z Kyjeva.
7. června – opravená Alexandrovka byla předána MNV.
24. září – beseda mezi radou MNV s učiteli.
7. listopadu – se na Náměstí práce konala manifestace.
10. listopadu – slavnostně odhalena busta Petera Jilemnického.
6. prosince – kolaudace zrekonstruované Alexandrovy rozhledny.
k Adamovským strojírnám byl přičleněn závod v Blansku.

1964
1. května – prvomájový průvod od nádraží na náměstí Práce, kde se konala manifestace.
1. července – Adamov byl povýšen na město.
6. listopadu – na náměstí Práce se sešli občané Adamova a zaměstnanci Adamovských strojíren, zde se konala manifestace.
dokončena výstavba závodu 10.
byla provedena úprava sálu Sokolovny.

1965
leden – dokončena výstavba monobloku s 236 bytovými jednotkami na Horce.
8. března – oslaven Mezinárodní den žen.
26. března – oslavy Dne učitelů.
2. června – oslavy Mezinárodního dne dětí.
říjen – započata výstavba silnice spojující Kolonku s čtvrtí Klementa Gottwalda.
11. prosince – slavnostně odhalen pamětní deska Vatroslava Jagiće.
byla zahájena výstavba zubního střediska a lékárny.
byl dostavěn internát pro zaměstnance stavebních závodů

1966
1. září – slavnostně otevřeno nové obchodní středisko na Smetanově náměstí.
2. října – slavnostně otevřena nová školní budova č. p. 324 na Komenského ulici.
2. prosince – beseda s brněnským spisovatelem Vladimírem Pazourkem.
byla asanována Obchodní ulice.
byla dokončena stavba hotelu "ADAST" a internátu.

1967
9. ledna – otevřena lékárna a zubní oddělení v novém domě č.p. 327.
1. května – oslava Svátku práce.
9. – 13. května – okresní divadelní přehlídka.
8. října – se v Adamově konal přebor jezdců Jihomoravského kraje II. a III. výkonnostní třídy.
17. – 28. prosince – výstava obrazů a kreseb Josefa Jambora.
s MNV z Bílovic nad Svitavou a Vranova bylo dohodnuto převedení části katastrálního území do správy Adamova.
zaniklo adamovské JZD.

1968
13. března – výroční konference ZK
20. – 26. dubna – v kulturním domě se konal divadelní festival.
duben – otevřena nová silnice spojující starý Adamov a Ptačinu.
květen – v Adamově byla zavedena pravidelná autobusová linka.
1. listopadu – při MěstNV byly zřízeny Technické služby města Adamova.
na Ptačině byla vybudována filtrační stanice, která filtrovala vodu přiváděnou z Křtinského potoka pro požární nádrž, která byla zpřístupněna jako koupaliště.

1969
11. ledna – oddíl kopané Sparta Adamov pořádal ples.
1. března – Sdružení rodičů a přátel školy pořádalo ples.
2. března – konán dětský maškarní karneval.
8. března – Svaz pracující mládeže pořádal ples.
1. května – prvomájový průvod s manifestací na Smetanově náměstí.
28. června – ZK-ROH pořádal v závodní jídelně letní karneval.
30. června – účastníkům v Adamově zavedeno pětimístní telefonní čísla, díky čemuž bylo možnost volat do Brna a Boskovic.
7. července – bylo založeno zdivo na stavbu nové sakristie u kostela svaté Barbory.
srpen – do upraveného Skalního sklepa se nastěhoval Závodní klub ROH.
18. října – zbourán dům U Melicharů z důvodu napřímení silnice.
30. října – beseda se sovětskými vojáky z Olomouce.
říjen – opět začal vycházet Zpravodaj města Adamov.
8. listopadu – při úpravě hlavního oltáře v kostele svaté Barbory byl nalezen spis z roku 1857.
11. listopadu – slavnostní shromáždění k 52. výročí VŘSR v Kulturním domě Julia Fučíka.
na Ptačině zbudována mateřská škola a jesle.
během roku zanikl pěvecký a dechový spolek.
asanace domů číslo popisné 25, 73, 93 a 116.

1970
leden – ustanoveno Malé divadlo hudby.
1. května – oslava Svátku práce.
7. května – oslava 25. výročí osvobození Československa.
11. – 12. července – terénní soutěž motocyklů.
1. září – ve městě je prováděn v rámci celé republiky soupis ovocných stromů a keřů.
říjen – na Ptačině započaty přípravné práce pro stavbu kulturního domu.
prosinec – založen Raketomodelářský klub Adast Adamov.
koncem roku byla vyhlášena soutěž na nový znak města.

1971
21. ledna – koncert, který uspořádalo Malé divadlo hudby k 180. výročí smrti W. A. Mozarta.
leden – ustanovena komise, která měla posoudit podané návrhy na nový znak.
9. února – při ZO Svazarm byl ustanoven Klub důstojníků a praporčíků v záloze.
12. března – zprovozněna nová benzinová stanice u železniční stanice.
18. března – v Kulturním domě Julia Fučíka se konal Okresní festival beatová hudby.
1. dubna – zřízeny Technické služby města Adamova.
17. dubna – přespolní běh, který pořádalo Odborné učiliště n. p. Adast.
26. – 27. listopadu – volby do městského zastupitelstva
byl přijat nový městský znak od Jaromíra Kosteleckého.

1972
10. ledna – učitelé adamovských škol složili do rukou náměstka předsedy ONV Látala slavnostní služební slib.
březen – započata stavba nového hřbitova
1. srpna – zbudován nový podchod u železniční zastávky.
8. října – socha Rudoarmějce byla přesunuta na Smetanovo náměstí.
1. prosince – do funkce kronikáře byl jmenován Jaroslav Pokorný.
byly zbudovány tři hřiště (u tunýlku, na Mírově a na Neumanově ulici).

1973
9. března – beseda s účastníky bitvy u Sokolova.
8. června – byla dána do provozu, po generální opravě, lávka přes koleje u nádraží.
1. července – byla zřízena autobusová linka Adamov-Jedovnice.
4. července – na Horce otevřen nový obchodní dům.
7. – 8. července – se v Adamově konalo mistrovství ČSSR v závodě terénních motocyklů (ADAMOV73).
11. prosince – slavnostní otevření zrekonstruované vlakové zastávky.
na Ptačině byl vybudován nový hřbitov.
v první polovině roku byla započata stavba obvodního zdravotního střediska.

1974
20. dubna – na Ptačině slavnostně otevřeno městské kulturní středisko.
21. května – otevřena knihovna v nových prostorech v
listopad – na Nádražní ulici zkonstruována železná lávka, která rozšiřovala silnici v délce cca 200 metrů.
prosinec – započata stavba úpravny vody v Křtinském údolí.
na Náměstí práce byl překlenut Křtinský potok.

1975
16. ledna – konala se soutěž "O zemi, kde zítra znamená již včera".
13. listopadu – slavnostní odhalení Památníku československo-sovětského přátelství.
20. prosince – slavnostní otevření nového obvodního zdravotního střediska.

1976
14. října – slavnostně otevřený nový obchodní dům.
25. září – odstřel domu č. p. 258 (Adamov III.).
ustanovena Městská mírová rada.

1977
19. dubna – navštívila Adamovské strojírny sovětská delegace.
1. května – prvomájový průvod od obchodního úseku na náměstí Práce, kde se konala manifestace.
9. května – oslava osvobození Československa.
1. října – oslava 60. výročí VŘSR.
prosinec – asanace domu č.p. 6 tzv. Staré pošty.
započata asanace části Opletalovy ulice.

1979
30. listopadu – slavnostně otevřena nová pošta.
prosinec – dokončena stavba úpravny vody.

1981
1. dubna – spoštěn ostrý provoz úpravny vody.

1982
leden – započat zkušební provoz úpravny vody.
dokončena výstavba panelových domů na ulici Družstevní.

1983
1. prosince – na Ptačině slavnostně otevřen Dům služeb.
zbourána Sokolovna.

1984
na Fibichově ulici započata výstavba hasičské stanice.

1985
6. prosince – v Adamově se uskutečnila vlastivědná konference.
ve městě byl založen Český zahrádkářský svaz.
na ulici Fibichova dokončena výstavba hasičské stanice.

1987
25. června – v Adamově se konalo zasedání výjezdního předsednictva Českého ústředního výboru Svazarmu.
zbourána budova číslo popisné 8.
zbudována na ulici Sadová sportovní hala.

1988
20. září – započato budování tunelu v novohraském kopci. Dokončen byl v roce 1992.

1989
17. ledna – po rekonstrukci nově otevřen Kulturní dům.
30. června – slavnostní otevření nové sportovní haly, která nahradila Sokolovnu.
17. listopadu – do Prahy vyslány dva autobusy Lidových milicí jako posila pražským bezpečnostním složkám.
27. listopadu – Adamovské strojírny se připojují ke generální stávce.
17. prosince – založeno Občanské fórum města Adamova.

1990
22. dubna – znovuotevření zrekonstruované Ptačí svatyně.
3. září – z politických důvodů byly přejmenována ulice Sovětsko-československého přátelství na Ulice U Kostela a Ulice Rudé armády a Pod Dřínovou přejmenována na Ulici Osvobození.
26. října – slavnostní znovuodhalení busty Tomáše Garrigua Masaryka.

1991
15. října – navštívil Adamov premiér Československé republiky Marián Čalfa a ministr průmyslu Jan Vrba.

1992
30. dubna – Předmájová veselice, pro nezájem byla zrušena.
8. května – starosta města položil květiny k soše Rudoarmějce. Protože nebyla akce publikována, neúčastnili se občané.
18. května – navštívil Adamov ministr hospodářství Vladimír Dlouhý.
9. července – založena Městská policie.
13. října – navštívil Adamov a pobesedoval Vladimír Škutina.
19. prosince – nově zbudovaný tunel v novohradském kopci byl zprovozněn.
zanikl Raketomodelářský klub Adast Adamov.
závod v Dobrušce byl oddělen od Adamovských strojíren.

1993
1. ledna – vznikly dceřiné společnosti Adast-Systems a Adast Blansko.
23. ledna – 13. ročník Memoriálu Jiřího Neřimy.
21. dubna – v kině vystoupil Originální pražský symfonický orchestr pod vedením Ondřeje Havelky.
6. – 8. května – výstava kronik města.
1. července – společnost Trenz převzala zajištění ochrany majetku Adastu po závodní stráži, která tím zanikla.
1. září – otevřela se 1 třída 1. ročníku soukromého učiliště Střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů, pobočka Ústí nad Labem.
8. října – Švýcárnu navštívil předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde.
26. října – při příležitosti výročí vzniku Československa vysazena Lípa svobody.
byl započat vydáván Adamovský zpravodaj.
Adamovské strojírny prodaly Skalní sklep.

1994
1. leden – Sylvie Grolichová byla zvolena novým kronikáře.
17. května – v MKS se konala uzavřená oslava 40. výročí výroby polygrafických strojů v Adamovských strojírnách.
7. – 30. června – v budově ZUŠ konána výstava výtvarné fotografie a výtvarného oboru.
8. – 10. června – v Městské knihovně konána výstava knih Adamov v literatuře.
18. června – socha Rudoarmějce byla přesunuta na ulici Osvobození.
24. června – slavnostní zasedání městského zastupitelstva v v kinosále.
24. června – bylo uděleno čestné občanství Janu Svobodovi in memorial, Josefu Valentovi in memorial, Adolfu Kopeckému in memorial a Zdeňku Kroupovi.
24. června – vatra a ohňostroj u fotbalového hřiště.
24. června – v MKS konána Taneční zábava, kterou pořádalo město Adamov a restaurace Větrník.
25. června – na fotbalovém hřišti konán 3. ročník Memoriálu J. Tronečka.
18. – 19. listopadu – volby do obecního zastupitelstva.
1. prosince – na 1. zasedání nového zastupitelstva byl starostou zvolen Jan Hlavatý.

1995
21. ledna – Strana přátel piva pořádala Pivní ples.
17. února – v MKS konán sokolský diskoples.
17. března – v MKS konán tradiční společenký ples, který pořádalo rodičovské sdružení ZŠ Ronovská.
18. března – v závodní jídelně se konala taneční zábava, kterou pořádala restaurace Bar.
9. května – Fara byla vyhlášena kulturní památkou.
11. května – starý hřbitov na ulici Osvobození byl vyhlášen kulturní památkou.
1. července – začal vysílat Infokanál. Souběžně přestal vycházet městský zpravodaj.
1. července – duchovním správcem v Adamově byl ustanoven Vladimír Vojtěch Záleský se sídlem v Blansku.
22. listopadu – městské zastupitelstvo schválilo převod 692 848 m2 pozemků z katastru města Babice nad Svitavou za finanční kompenzaci půl milionu korun.

1996
16. února – v MKS se konal Sokolský ples.
23. března – v MKS se konal Josevský bál.
25. března – začala jezdit z Adamova náhradní autobusová doprava do Brna a Blanska.
6. května – konala se slavnostní akademie, která připomněla 90. výročí založení Sokola v Adamově a 51. výročí ukončení druhé světové války.
17. května – v závodní jídelně se konala taneční zábava v režii restaurace Hospůdka.
31. května – 1. června – volby do Parlamentu České republiky.
květen – podjezd pod tratí u železniční zastávky byl zrekonstruován.
8. června – slavnostní znovuotevření zrekonstruované naučné stezky Josefovské údolí.
15. června – 2. ročník cyklistického závodu Velká cena Adamovských strojíren.
29. června – 5. ročník Memoriál Josefa Tronečka.
12. července – Svaz přátel piva pořádal letní karneval u Kreditní banky.
8. října – započata výměna lávky přes železnici u vlakového nádraží.
1. prosince – zpřístupněna nová lávka přes železnici u vlakového nádraží.
31. prosince – v Adamově bylo zrušeno Obvodní oddělení PČR.
dokončena výstavby malé elektrárny u Samary.

1997
18. ledna – Strana přátel piva pořádala v závodní jídelně Pivní ples.
14. února – v MKS se konal Sokolský ples.
12. dubna – po úpravách znovu otevřena restaurace na nádraží.
23. května – Strana přátel piva pořádala v závodní jídelně taneční zábavu.
30. května – SDH a městská policie pořádaly ukázky své činnosti na ulici Krátká.
27. června – Kynologický klub uspořádal ukázku cvičení služebních psů.
28. června – 6. ročník Memoriálu Josefa Tronečka.
8. července – z koryta se vylila řeka Svitava.
18. srpna – strana přátel piva pořádala v MKS Pivní noc – výtěžek věnován na pomoc postiženým povodní.
6. září – zprovozněn provizorní most přes Svitavu, který bude sloužit po dobu stavby nového mostu.
7. prosince – v kostele svaté Barbory se konala pouť.
Adamovské strojírny zrušily učňovské dílny v Josefově.
socha Kováka byla přemístěna od Skalního sklepa před zámeček.
na náklady Adastu byla vyasfaltovaná silnice Hradní od nádraží po Samaru.

1998
17. ledna – Strana přátel piva pořádala v závodní jídelně 7. Pivní ples.
20. února – v MKS se konal Sokolský ples.
28. února – v závodní jídelně se konal 1. ples hokejistů.
květen – dokončena stavba nového mostu přes Svitavu.
6. června – na Sklaďáku se konalo zábavné odpoledne.
29. června – byla slavnostně otevřena nově elektrifikovaná trat Brno – České Třebové.
červen – zprovozněn nový most přes Svitavu.
1. srpna – zrušena HZS Adast Adamov.
srpen – výstavba zastřešených autobusových zastávek na Smetanově náměstí.
srpen – postavena nová lávka u závodní jídelny.
6. října – rozhodnuto o zřízení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko.
13. – 14. listopadu – se konaly komunální volby a 1. kolo voleb do Senátu.
26. listopadu – na 1. zasedání nového zastupitelstva byl starostou zvolen Jaroslav Bernášek.
6. prosince – v kostele svaté Barbory se konala pouť.

1999
1. ledna – zřízena příspěvková organizace Městské kulturní středisko.
1. listopad – Česká spořitelna se přestěhovala z obchodního domu do bývalé vrátnice Adamovských strojíren.
prosinec – schválena smlouva se stavební firmou Betex plus na přístavbu jednoho patra panelového domu na Opletalově ulici.
Autoškola Pernica převzala MHD v Adamově.

2000
1. října – byl převedeno 692 848 m2 pozemků z katastru města Babice nad Svitavou za finanční kompenzaci půl milionu korun.
6. října – v Adamově se konala XXXI. konference vlastivědných kroužků.

2001
15. února – založeno sdružení hráčů pétanque Fenyx Adamov.
říjen – Jaroslavu Zelíkovi bylo uděleno čestné občanství města.

2002
ukončen provoz autobusových linek svážejících zaměstnance Adamovských strojíren z okolí města.

2003
31. května – od hasičské zbrojnice na ulici Fibichova po lesní závod v Útěchově probíhaly rychlostní zkoušky v rámci závodu 3. Autosalon Rally Brno 2003.
květen – březen 2014 – rekonstrukce ČOV Adamov nákladem 17,2 milionů Kč.
společnost Adast-Systems změnila název na Adamov-Systems.

2004
1. ledna – zahájen provoz Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
28. února – 11. ročník sokolského turnaje ve futsale.
13. února – Dětský sportovní den pod záštitou místostarosty Stanislava Korábka.
20. února – v rámci oslav 40. výročí povýšení obce Adamov na město odehrán turnaj starších přípravek.
duben – vstoupila v platnost vyhláška o zřízení Národní přírodní rezervace Býčí skála.
15. května – od hasičské zbrojnice na ulici Fibichova po lesní závod v Útěchově probíhaly rychlostní zkoušky v rámci závodu 4. Autotec Rally Brno 2004.
červen – město převzalo nově zrekonstruovanou ČOV.
říjen – Miroslavu Kopeckému a Josefu Drbalovi bylo uděleno čestné občanství města.

2005
1. dubna – všechny mateřské školy a základní škola byly sloučeny pod Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace.
11. června – v Adamově se konala XXXVI. konference vlastivědných kroužků.
1. července – MHD Adamov je zapojeno do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
bylo ukončení vysílání Infokanálu.

2006
13. květen – 6. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.

2007
12. květen – 7. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.

2008
18. února – Adast Adamov byl prodán firmou Penta pražské společnosti J 23.
březen – v Adast Adamov byla zrušena výroba tiskařských strojů.
1. dubna – ČAD Blansko přebírá MHD v Adamově.
17. květen – 8. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
12. – 14. srpna 2008 – firma STRABAG a. s. provedla pokládku živičného krytu na místních komunikacích (ulice Sadová a Fibichova)
září 2008 – společnost Adamov-Systems změnila název na Adast Systems.
28. října – Josefu Chalikovovi, Miroslavě Kejíkové a Elišce Novákové bylo uděleno čestné občanství města.

2009
1. července – bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované hřiště na ulici Petra Jilemnického.
9. květen – 9. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
16. května – slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Alexandrova rozhledna.
květen – Adast Adamov zastavil výrobu a vstoupil do likvidace.
1. října – slavnostně otevřen Městský klub mládeže.

2010
22. květen – 10. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.

2011
leden – březen – v Adamově natáčel studentský film Příliš mladá noc.
26. března – 1. ples města Adamova.
20. dubna – slavnostně otevřeno zrekonstruované nákupní A-centrum v bývalém kulturním domě.
7. květen – 11. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
21. května – 0. ročník Memoriálu Josefa Drbala.
11. listopadu – kostel svaté Barbory a Světelský oltář navštívil opat kláštera Stift Zwettl Wolfgang Wiedermann.
2. prosince – slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
3. prosince – I. ročník Mikulášského běhu do vrchu na Vlásence.
29. prosince – na Alexandrově rozhledně byla slavnostně odhalena pamětní deska Jaroslava Marchy.
v druhé polovině roku se rekonstruovaly chodníky na ulici Družstevní.
Švýcárna vyhrála soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 2009.

2012
3. ledna – ohňostroj k přivítání nového roku odpalovaný z Alexandrovy rozhledny.
15. ledna – ukončena veřejná anketa Sportovec roku 2011.
3. března – XII. školní ples.
31. března – Muzejní a vlastivědná společnost z Brna v Adamově pořádala návštěvu krytu u Bílého domu.
24. března – 2. ples města Adamova.
12. květen – 12. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
26. května – I. ročník Memoriálu Josefa Drbala.
23. června – II. ročníku sportovně-kulturní akci Křížem krážem Adamovem.
23. června – Rocková letní noc na hřišti Ronovská.
červen – září – bourána AM 5.
8. září – rocková letní noc na hřišti Ronovská.
10. září – u železniční stanice vykolejil nákladní vlak.
21. září – 2. ročník soutěže Znáte Adamov.
22. září – I. setkání bývalých zaměstnanců Zásobování Adast Adamov.
25. září – nový povrch ulice Bezručova.
12. – 13. října – volby do zastupitelstev krajů.
23. října – do prodeje vešel stolní kalendář na rok 2013 nazvaný Vyrobeno v Adamově.
10. listopadu – 16. ročník soutěže Stínadla se bouří.
30. listopadu – slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
1. prosince – II. ročník Mikulášského běhu do vrchu na Vlásence.
9. prosince – vernisáž výstavy Salon adamovských výtvarníků.
revitalizace budovy Adavaku, číslo popisné 455.

2013
6. ledna – ohňostroj k přivítání nového roku odpalovaný z Alexandrovy rozhledny.
11. – 12. ledna – 1. kolo volby prezidenta České republiky.
19. ledna – Přebor města Adamova v běhu na lyžích.
25. – 26. ledna – 2. kolo volby prezidenta České republiky.
4. února – na nádraží došlo k incidentu dvou vlaků na jedné koleji.
23. února – XIII. ročník Školního plesu v sále MKS.
8. března – Adamovský masopust.
17. března – 6. ročník Běhu na Nový hrad.
březen/duben – IV. ročník salonu adamovských fotografů.
9. dubna – 14. května – oprava železničního svršku kolejové vlečky pro její opětovné zprovoznění.
11. dubna – Brigáda ke zlepšení vzhledu města, které se zúčastnilo 145 lidí.
27. dubna – ve sportovní hale proběhl 1. ročník Sokolské akademie.
30. dubna – na hřišti ZŠ Ronovská pořádal MKM Pálení čarodějnic.
8. května – Adamovem procházela část trasy silničního závodu Liechtenstein tour.
11. a 12., 18. a 19., 25. a 26. května – dny otevřených dveří Býčí skály.
25. května – 13. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
12. července – V. ročník Adamovského medobraní.
30. července – srpen – oprava schodiště spojující ulice Dvořákovu a Opletalovu.
srpen – leden 2014 – odbahnění a úprava Huťského rybníku.
14. září – letní noc na hřišti Ronovská.
20. – 21. září – podzimní experimentální tavbu u Františčiny hutě.
21. září – odhalení sousoší Cyrila a Metoděje v křtinském zámeckém parku.
28. září – I. ročník soutěže "O nejlepší adamovský guláš" v areálu Penzionu U kamenného kola.
10. října – brigáda „ Za Adamov čistější“.
25. – 26. října – Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
26. října – II. ročník Memoriálu Josefa Drbala.
říjen – oprava přístupové rampy ke zdravotnímu středisku u kostela z ulice Pod Horkou.
28. listopadu – slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
7. prosince – III. ročník Mikulášského běhu do vrchu na Vlásence.
9. prosince – medovo-perníkové posezení v MKS.
11. prosince – šipkový turnaj pro mládež do 15 a nad 15 let.
realizace odvodnění ulice Osvobození.
vubodován nový plot kolem zahrádkářské kolonie.
výměna vybraných městských pozemků za pozemky Mendelova univerzita v Brně.

2014
1. ledna – ohňostroj k přivítání nového roku odpalovaný z křižovatky ulic Opletalova, Družstevní a Fibichova na Ptačině.
2. ledna – požár v budově Adast systems.
5. ledna – velké kusy kamení se utrhly ze stráně a zatarasily silnici Adamov – Babice nad Svitavou na několik hodin.
19. ledna – Pohádkový karneval s tetinami v MKS.
25. ledna – I. Maškarní ples města Adamova v sále MKS.
15. února – XIV. ročník Školního plesu v sále MKS.
3. března – brigáda „ Za Adamov čistější“.
5. března – brigáda na vyčištění břehů řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem.
11. března – ? – přesouvání památníku Dělnického domu.
22. března – 4. ples města.
29. března – požár v nádražní restauraci Na Vyhybce.
březen – duben – výměna osvětlení na železniční zastávce.
březen – duben – výměna dláždění na terase u Kulturního domu na Ptačině.
březen – duben – úprava chodníku na Vlásence.
22. – 25. dubna – oprava komunikací na ulicích Neumanna, Ronovská, Komenského a Smetanovo náměstí.
26. dubna – I. ročník Dnu Země u Ptačí svatyně.
26. dubna – Sokolská akademie ve sportovní hale.
duben – květen – oprava schodiště spojující ulice Blažkovu a Dvořákovu.
3. května – na ZŠ na ulici Komenského se uskutečnilo krajské kolo soutěže Zlatá včela, které se zúčastnilo 20 družstev z 20 škol.
6. května –  červenec – oprava 1. poloviny fasády Kulturního domu na Ptačině.
8. května – Adamovem procházela část trasy silničního závodu Liechtenstein tour.
12. května – 16. června – údržbářské a natěračské práce na mostní konstrukci vedoucí od teplovodní kotelny přes železniční koridor.
23. – 24. května – volby do Evropského parlamentu.
24. května – 14. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
24. května – adamovští dobrovolní hasiči se umístili na celkovém druhém místě v krajské soutěži ve Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
29. května – prosinec – započata revitalizace přístupové cesty ke kostelu svaté Barbory.
31. května – oslava Dne dětí na Sklaďáku, který pořádali adamovští hasiči.
19. června – slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství.
20. června – vernisáž výstavy Střípky z historie Adamova.
20. – 21. června – dny otevřených dveří na ZŠ Adamov.
21. června – akce Parním vlakem na dětský den, vystoupení Stanislava Hložka.
22. června – exhibiční zápas Menšíkovy 11.
červen – červenec – rekonstrukce obřadní síně Městského úřadu Adamov.
10. – 13. července – Kinematograf bratří Čadíků v Adamově.
16. července – říjen – rekonstrukce lávky, schodiště a výtahu na ulici Sadová.
14. – 31. července – soutěž s Adamovaokoli.cz.
červenec – 20. srpna – oprava opěrné zdi pod MŠ Petra Jilemnického a následné malování motivů.
23. srpna – v Šipkovém klubu se konalo 5. mistrovství jižní Moravy veteránů – memoriál Martina a Zdenka Tasche v šipkách.
7. října – koncert skupiny Javory v kostele svaté Barbory.
10. a 11. října – volby do zastupitelstva města.
18. října – II. setkání bývalých zaměstnanců Zásobování Adast Adamov.
4. listopadu – 1. ustavující schůze městského zastupitelstva, při kterém byli zvoleni Roman Pilát coby starosta a Jiří Němec jako místostarosta.
8. listopadu – III. ročník Memoriálu Josefa Drbala.
6. prosince – IV. ročník Mikulášského běhu do vrchu na Vlásence.
9. prosince – představení Jaroslava Uhlíře pro děti v Městském kulturním středisku.

2015
1. ledna – ohňostroj k přivítání nového roku odpalovaný z křižovatky ulic Opletalova, Družstevní a Fibichova na Ptačině.
24. ledna – II. Maškarní ples města Adamova v sále MKS.
leden – květen – stavba nové haly na náměstí Práce.
leden – rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy na ulici Petra Jilemnického.
leden – ? – revitalizace parkoviště na náměstí Práce.
13. února – XV. ročník Školního plesu v sále MKS.
13. – 15. března – na hřišti Ronovská proběhla jednou denně představení Cirkusu Josefa Wertheima.
14. března – halový turnaj fotbalových mladších žáků o pohár předsedy Komise PZMA + MA 21 ve Sportovní hale.
19. března – přednáška horolezce Radka Jaroše v MKS.
22. března – běh na Nový hrad.
9. dubna – Brigáda Za Adamov čištější.
26. dubna – II. ročník Dnu Země u Ptačí svatyně.
8. května – pokládka nového živičného povrchu na vybraném úseku ulice Hybešova a chodníku od lávky u nádraží směr ulice Hybešova.
23. května – Farmářské trhy na parkovišti u Bílého domu.
23. května – 15. ročník setkání ve střední části Moravského krasu.
26. května – Den bez tabáku v MKM.
29. května – Noc kostelů, do které se zapojil i kostel svaté Barbory.
30. května – dětské rybářské závody na řece Svitavě.
7. června – dětský den na tenisových kurtech.
13. června – XLV. konference historicko-vlastivědných kroužků v sále MKS.
13. června – mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati pořádaná oddílem orientačního běhu.
25. června – rozloučení se se školním rokem na hřišti na Jilemnického ulici.
červen – červenec – stavba parkoviště namísto zelené plochy po památníku Osvobození na Smetanově náměstí.
4. července – Open air Adamov na hřišti Ronovská.
7. – 10. července – Kinematograf bratří Čadíků v Adamově.
července – ? – úpravy odtokových žlabů a opěrné zdi mezi horní částí ulice Fibichova a Vlásenkou.
7. srpna – vystoupení cimbálové skupiny Majerán na terase MKS.
11. srpna – káva o páté s Michalem Insteníkem v sále MKS.
14. srpna – letní noc na Sklaďáku.
16. srpna – představení pro děti Medvídek na cestách na terase MKS.
20. srpna – započatí výkopových prací na stavbě zázemí na hřišti Ronovská.
29. srpna – 3. ročník Memoriálu Lubomíra Dáni.
29. srpna – 2. ročník Amatérského turnaje ve florbalu.
1. září – Biblické zastavení s Jiřím Káňou v sále MKS.
3. září – tvoření školních pomůcek v MKM.
3. září – přednáška prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc. Rizika a přínosy léčby bolesti ve vyšším věku v sále MKS.
5. září – Open Air Adamov – rocková letní noc na hřišti Ronovská.
10. září – přednáška Lenky Rogožanové Grafologie – písmo mluví pravdu.
13. září – Výstava prací nežijících adamovských výtvarníků.
14. září – Soutěžní odpoledne pro seniory Kdo si hraje – nezlobí.
17. září – Šansony – koncert Zuzany Zemanové a Jaromíra Žížky v MKS.
19. září – Vítání prvňáčků ve školních lavicích v MKS.
24. září – Fórum 2015.
29. září – dopoledne s pohádkou – O červené Karkulce.
29. září – Světelský podzim v Adamově – Hradišťan a Jiří Pavlica v kostele svaté Barbory.
září – ? – práce na 2. poloviny fasády MKS.
6. října – Hravé odpoledne v MKM.
8. října – Malé divadlo hudby v MKS.
9. října – Drakiáda na hřišti Ronovská pořádaná MKM.
11. října – Výstava obrazů a plastik Sergeje Kulina.
13. října – Dny zdraví na ZŠ pořádané komisí PZMA&MA21.
14. října – Beseda k pořadu Toulky českou minulostí v MKS.
15. října – Náplast na všechny bolesti života v MKS.
 

Poslední aktualizace 18. října 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist